Mixe de Mixistlán Libro de Marcos Capítulo 7

From Wiki Name
Jump to navigation Jump to search

Marcos Capítulo 7

1 Fariseos tmëtyoymyuktë Jesus, mëët nitu´uk jety jaywyëtëjk (escribas), mati jam tso´ntëp Jerusalén. 2 Ojts t´ixtë ku Jesús pyäyoywyëtëjk jakyëpuj tsap keeky tkäytyëj. 3 Ku fariseos mëët judios ka'a ja'kyëpuj kya´ytyë, kuu'nëm waats nexy kyëpujtët näj tuntëj tsoom mäjaay tyëjktëj. 4 Ku fariseos nyëkxtë ma took tajk ka'a kiaytyë nitnëm ku kyëpujtë. Ja kutujk y´ijty pyänëkxtëp tsoom tpujtë texy, tsim oo´y, mëët kay wyajt. 5 Ixpekytyëjk (fariseos), jaywyëtëjk (escribas) tyëktëëtë Jesús ¿tikex m´payowyëtëjk jakyëpuj tsapkeeky tkaaytyë ka´a naj t´panëkxtëj tso´om majaay tyëjk tuntë? 6 je´e wyä´äny: tyëy ajtëm profeta Isaías wyääny miits katsotyumpë. yaát jaaytyë y´am naj y´awa´nte wintsëjk´ëny ëts xjamotë jakammtsyë y´aw y´ojt ma ëts. 7 Tawa´ats miits mpawaantë jaay pyawa´an ja´ts miits m´äwantëp. 8 Yë miits jawanëmëk m´patuntëp ya´jy tyëjkjaay pyäwa´n. Nits maj jyexyë xtujnëtë Dios pyawa´n katsa´a xtuntë. 9 Jesús wyaany: mkëmtseky Dios pyawa´n xkakupëktë´ najts x´ixyit´të ntso mjukyëtë mjayëtë. 10 Naj Moisés wyaany: wintsëkë mteety, mtääk pënkyaoytyijpy tyeety tyääk ookpja . 11 Miits wantëp: jam ja tyijyë ku tu´uk ya´ay tyëjk jaay teety tyääk tnëjmët Corbán (naj ja´a t´ayuujkë "téj ëts ja´a Dios ntämuyoxnë mati ëts miits jyexyë nmoypy". 12 Miits ka´a x´okupëknëtë jats tmutuntët tyeety tyääk . 13 Miits myëkutakojyjatyëp Dios teety pyawaa´n ku këm mjuky´ajt mjaay´ajt xnaskapxëtëj jamtsa´a maywyiin mati naj nyaj ampy mjaktuntëp. 14 Jesús twatsokojmë may´jääy nits tnëjmë: amatowtë nitukëyë winjawëtë. 15 Niti kyati´ty jaay nyikëjxy mati yëkmätëp ku y´äm y´otm nyaxt, ja´a jaay yëkmajtëp mati y´am jotm pitsëmp. 16 Pën jamtsa´a nitukën ya´ay tyëjk jaay tmatokukë wy´any wantsa´a tmatokukë. 17 Ku Jesús tni'kejky may´jääy, nits tikypy tyëjk´ëëy nits pyayoywyëtëjk yëktëjëtë ti matyaky janaj. 18 Jesús wyaany: ¿Kanëm xwinjawëtëj? Ka' x´ixtë ku nitij kyati´ty mati yaay tyëjkjaay, ka´a kyaoytyunët, ku y´jotm tyëkët. 19 Tikëx ku ka'a y´am jyotm tyëkë jayë y´jotm y´jaaty nits wititajkjotypy nyikxy? 20 Ëts nwa'any: yë ja jääy yëkwintakoyëp mati y´äm pitsëmp. 21 ku tu´uk Jaay y´amjotm ja tsyoony kaoywyinma'any ku yaay tyëjk mëët toxtyëjk nyämët mayëtëj nayjyem kya´ametskëtëj yëtsaxyëëw inmoralidad sexual, me´tsën yujtsën, yëkjaay´ojkën. 22 ämetsk jaay mati yëk´ajaymyuktë yëkutukpëkyëm jeats naynyajmë y´ametsk´etyë Dios wyinkukm jeats yaaytyëjk wi´nk toxtyéjk t´ametskékyomë o naynyajmë toxtyëjk wij´nk ya´aytyëjk tmët´ametskë kyomët jea´ts xyëëw (adulterio) nastsojk´ëyën, kaoyjaay´ajtën, win´ëjnën, mati kanyakyutso´ajtëp ontsojë yi´jn jety wyit´pëmtë jea´ts xyëëw sensualidad, ntämu´amajt´ajtën ntäkaoy´ixën kuntamuampëjkën nmuku´uk pëntijam tëj tjäpaaty niwämpej´t, nyamyëjpëktäjkën,kupëntij nmuku´uk ntä´ämutsk´ëyën mu´uky´ajtën. 23 Tukëyë kaoy amjotm tsyoony, yëtse xyëkwintako´yëm 24 jem ojts tsyoony jats nyikxy ma kajp txëwë Tiro mëët Sidón. Ku ojts tikypy tyëkëtë ka´a ijty tseky jats pën nyijawatët ku jam wyitity. Kati ojts ayutsy ity. 25 jem ijty tu'uk tooxtyëjk mati nyëëx kaowyë taijtëp ku tmato'oy ku jem Jesús wyitity, jatyë t´änëkx´ëëy jats ojts twinkuxtenë. 26 jats toxytyëjk wa y´ijty Griega sirofenicia jä'äy. Toxytyëjk ojts tmunukxta'aky Jesus jatsëj nyëëx kaoywyë yektanikapxwaats´t. 27 Nits ja nyëmxë : matstu´ut wan jawyiin una´nk t´kaytyë. Ja ku ka´a naj pyäät´atyë unaj´nk tëjk mpëjkjäyën tsapkeeky nits uk nyujpjayën. 28 jats ja´a toxtyëjk y´atsoëmpijtë: tyëy´ajtëmja wintsën, jats naynyajtsa´a uk kyaymyukypytsa´a tsapka´aky apuxk matitëj una´nk kaywyajtkëxm tyëkunaxy. 29 Jats y´atsooy: kunaj´të m´atsoy nëkxnë jotkujk . Tëj mnëëx kyaoywyë nyiwatsyë. 30 Ku toxy tyëjk wyimpijty tyëkëntum ojts nyëëx tpaaty mawejt këxm mya´y të y´ijty kyaoywyë nyiwatsyë. 31 Atukyajë Jesus tsyonkojmë Tiro kyajpkëxm, jats Sidón kyäjp jotm nyajxy jats nyikxy Galilea myaxnyëwa'am Decapolis´itjotm. 32 jats ojts yëkta´anëkxë tu'uk yaaytyëjk nat jats myunukxtäjkë jats wen tkënixa'jy. 33 Jats ayuutsy tmëët´ëëy japts ojts Jesús tkukonë kyëë jä'äy tyätskjutjotypy, jats tsyujkojmë nits tyojts tonmäjts´aay. 34 Tsapwinm tsyapixy jats wya'any: ¡Effatá! mati ayuujk wimpitsëmp äwa'ats! 35 Jesús tuuny jats naj tyatsk myatooy jats näynyaj mati tyojts yëk´atujkëp ojts nyiwatsyë jats ojts kyapxpeky. 36 Jats yëknëjmëtë nipën tkäwäjnët. Jatyë tkapxwakxkëxtë ku yëknëjmëtë jats ka´a tmätyäktët. 37 Atëy äjat y´ijty tyantë nyäyenyëtëj: Tukëyë oy tu'ny. Tyumpyë jats nat myäto´ot jats uum jääy kyapx´t.