Editing Mixe de Mixistlán Libro de Marcos Capítulo 7

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 3: Line 3:
1 Fariseos tmëtyoymyuktë Jesus, mëët nitu´uk jety jaywyëtëjk (escribas), mati jam tso´ntëp Jerusalén. 2 Ojts t´ixtë ku Jesús pyäyoywyëtëjk  jakyëpuj  tsap keeky tkäytyëj. 3 Ku fariseos mëët judios ka'a  ja'kyëpuj kya´ytyë, kuu'nëm waats nexy kyëpujtët näj tuntëj tsoom mäjaay  tyëjktëj. 4 Ku fariseos nyëkxtë ma took tajk ka'a kiaytyë nitnëm ku kyëpujtë. Ja kutujk y´ijty pyänëkxtëp tsoom tpujtë texy, tsim  oo´y, mëët  kay wyajt. 5 Ixpekytyëjk (fariseos),  jaywyëtëjk (escribas)  tyëktëëtë Jesús ¿tikex m´payowyëtëjk  jakyëpuj tsapkeeky tkaaytyë ka´a naj t´panëkxtëj tso´om majaay tyëjk tuntë? 6 je´e wyä´äny:  tyëy ajtëm profeta Isaías wyääny  miits katsotyumpë.  yaát jaaytyë y´am naj y´awa´nte  wintsëjk´ëny ëts xjamotë jakammtsyë y´aw y´ojt ma ëts. 7 Tawa´ats miits mpawaantë jaay pyawa´an ja´ts miits m´äwantëp. 8 Yë miits jawanëmëk m´patuntëp ya´jy tyëjkjaay pyäwa´n. Nits maj  jyexyë xtujnëtë Dios pyawa´n katsa´a xtuntë. 9 Jesús wyaany: mkëmtseky Dios pyawa´n xkakupëktë´ najts x´ixyit´të ntso mjukyëtë mjayëtë. 10 Naj Moisés wyaany: wintsëkë mteety, mtääk pënkyaoytyijpy tyeety tyääk  ookpja . 11 Miits wantëp: jam ja tyijyë ku tu´uk ya´ay tyëjk jaay teety tyääk tnëjmët  Corbán (naj ja´a t´ayuujkë "téj ëts ja´a Dios ntämuyoxnë mati ëts miits jyexyë nmoypy". 12 Miits ka´a  x´okupëknëtë jats tmutuntët tyeety tyääk . 13 Miits myëkutakojyjatyëp Dios teety  pyawaa´n  ku  këm mjuky´ajt mjaay´ajt xnaskapxëtëj  jamtsa´a maywyiin mati naj nyaj ampy mjaktuntëp. 14 Jesús twatsokojmë may´jääy nits tnëjmë: amatowtë nitukëyë winjawëtë. 15 Niti kyati´ty  jaay nyikëjxy mati yëkmätëp ku y´äm y´otm nyaxt, ja´a jaay yëkmajtëp mati y´am jotm pitsëmp. 16 Pën jamtsa´a nitukën ya´ay tyëjk jaay tmatokukë wy´any  wantsa´a tmatokukë.  17 Ku Jesús tni'kejky may´jääy, nits tikypy tyëjk´ëëy nits pyayoywyëtëjk yëktëjëtë ti matyaky janaj. 18 Jesús wyaany: ¿Kanëm xwinjawëtëj? Ka' x´ixtë ku nitij kyati´ty mati yaay tyëjkjaay, ka´a kyaoytyunët, ku y´jotm tyëkët. 19 Tikëx ku ka'a y´am  jyotm tyëkë jayë y´jotm y´jaaty nits wititajkjotypy nyikxy? 20 Ëts nwa'any: yë ja jääy yëkwintakoyëp mati y´äm pitsëmp. 21 ku tu´uk Jaay y´amjotm ja tsyoony kaoywyinma'any ku yaay tyëjk mëët toxtyëjk nyämët mayëtëj nayjyem kya´ametskëtëj yëtsaxyëëw inmoralidad sexual, me´tsën yujtsën, yëkjaay´ojkën. 22  ämetsk jaay mati yëk´ajaymyuktë  yëkutukpëkyëm jeats naynyajmë  y´ametsk´etyë Dios wyinkukm jeats yaaytyëjk wi´nk toxtyéjk t´ametskékyomë  o naynyajmë toxtyëjk wij´nk ya´aytyëjk tmët´ametskë kyomët jea´ts xyëëw (adulterio) nastsojk´ëyën, kaoyjaay´ajtën, win´ëjnën, mati kanyakyutso´ajtëp ontsojë yi´jn jety wyit´pëmtë jea´ts xyëëw sensualidad, ntämu´amajt´ajtën ntäkaoy´ixën kuntamuampëjkën nmuku´uk pëntijam tëj tjäpaaty niwämpej´t, nyamyëjpëktäjkën,kupëntij nmuku´uk ntä´ämutsk´ëyën mu´uky´ajtën. 23 Tukëyë  kaoy amjotm tsyoony, yëtse  xyëkwintako´yëm 24 jem ojts tsyoony jats nyikxy ma kajp txëwë Tiro mëët Sidón. Ku ojts tikypy tyëkëtë ka´a ijty tseky jats pën nyijawatët ku jam wyitity. Kati ojts ayutsy ity. 25 jem ijty tu'uk tooxtyëjk mati nyëëx kaowyë taijtëp ku tmato'oy ku jem Jesús  wyitity, jatyë  t´änëkx´ëëy jats ojts twinkuxtenë. 26 jats toxytyëjk wa y´ijty Griega sirofenicia jä'äy. Toxytyëjk ojts tmunukxta'aky Jesus jatsëj  nyëëx  kaoywyë yektanikapxwaats´t. 27 Nits ja nyëmxë : matstu´ut wan jawyiin una´nk  t´kaytyë. Ja ku ka´a naj pyäät´atyë  unaj´nk tëjk mpëjkjäyën tsapkeeky  nits uk nyujpjayën. 28 jats ja´a toxtyëjk y´atsoëmpijtë: tyëy´ajtëmja wintsën, jats naynyajtsa´a uk kyaymyukypytsa´a tsapka´aky apuxk  matitëj una´nk kaywyajtkëxm tyëkunaxy. 29 Jats y´atsooy: kunaj´të m´atsoy nëkxnë jotkujk . Tëj mnëëx kyaoywyë nyiwatsyë. 30 Ku toxy tyëjk wyimpijty tyëkëntum  ojts nyëëx tpaaty mawejt këxm mya´y të y´ijty kyaoywyë nyiwatsyë. 31 Atukyajë Jesus  tsyonkojmë Tiro kyajpkëxm, jats Sidón kyäjp jotm nyajxy jats nyikxy Galilea myaxnyëwa'am Decapolis´itjotm. 32 jats ojts yëkta´anëkxë tu'uk yaaytyëjk nat jats  myunukxtäjkë jats wen tkënixa'jy. 33 Jats ayuutsy tmëët´ëëy japts ojts Jesús tkukonë kyëë jä'äy tyätskjutjotypy, jats tsyujkojmë nits tyojts tonmäjts´aay. 34 Tsapwinm tsyapixy jats wya'any: ¡Effatá! mati ayuujk wimpitsëmp äwa'ats! 35 Jesús tuuny jats naj tyatsk  myatooy jats näynyaj mati  tyojts yëk´atujkëp ojts nyiwatsyë jats ojts kyapxpeky. 36 Jats yëknëjmëtë nipën tkäwäjnët. Jatyë  tkapxwakxkëxtë  ku yëknëjmëtë jats ka´a tmätyäktët. 37 Atëy äjat  y´ijty tyantë nyäyenyëtëj: Tukëyë oy tu'ny. Tyumpyë  jats nat myäto´ot jats uum jääy kyapx´t.
1 Fariseos tmëtyoymyuktë Jesus, mëët nitu´uk jety jaywyëtëjk (escribas), mati jam tso´ntëp Jerusalén. 2 Ojts t´ixtë ku Jesús pyäyoywyëtëjk  jakyëpuj  tsap keeky tkäytyëj. 3 Ku fariseos mëët judios ka'a  ja'kyëpuj kya´ytyë, kuu'nëm waats nexy kyëpujtët näj tuntëj tsoom mäjaay  tyëjktëj. 4 Ku fariseos nyëkxtë ma took tajk ka'a kiaytyë nitnëm ku kyëpujtë. Ja kutujk y´ijty pyänëkxtëp tsoom tpujtë texy, tsim  oo´y, mëët  kay wyajt. 5 Ixpekytyëjk (fariseos),  jaywyëtëjk (escribas)  tyëktëëtë Jesús ¿tikex m´payowyëtëjk  jakyëpuj tsapkeeky tkaaytyë ka´a naj t´panëkxtëj tso´om majaay tyëjk tuntë? 6 je´e wyä´äny:  tyëy ajtëm profeta Isaías wyääny  miits katsotyumpë.  yaát jaaytyë y´am naj y´awa´nte  wintsëjk´ëny ëts xjamotë jakammtsyë y´aw y´ojt ma ëts. 7 Tawa´ats miits mpawaantë jaay pyawa´an ja´ts miits m´äwantëp. 8 Yë miits jawanëmëk m´patuntëp ya´jy tyëjkjaay pyäwa´n. Nits maj  jyexyë xtujnëtë Dios pyawa´n katsa´a xtuntë. 9 Jesús wyaany: mkëmtseky Dios pyawa´n xkakupëktë´ najts x´ixyit´të ntso mjukyëtë mjayëtë. 10 Naj Moisés wyaany: wintsëkë mteety, mtääk pënkyaoytyijpy tyeety tyääk  ookpja . 11 Miits wantëp: jam ja tyijyë ku tu´uk ya´ay tyëjk jaay teety tyääk tnëjmët  Corbán (naj ja´a t´ayuujkë "téj ëts ja´a Dios ntämuyoxnë mati ëts miits jyexyë nmoypy". 12 Miits ka´a  x´okupëknëtë jats tmutuntët tyeety tyääk . 13 Miits myëkutakojyjatyëp Dios teety  pyawaa´n  ku  këm mjuky´ajt mjaay´ajt xnaskapxëtëj  jamtsa´a maywyiin mati naj nyaj ampy mjaktuntëp. 14 Jesús twatsokojmë may´jääy nits tnëjmë: amatowtë nitukëyë winjawëtë. 15 Niti kyati´ty  jaay nyikëjxy mati yëkmätëp ku y´äm y´otm nyaxt, ja´a jaay yëkmajtëp mati y´am jotm pitsëmp. 16 Pën jamtsa´a nitukën ya´ay tyëjk jaay tmatokukë wy´any  wantsa´a tmatokukë.  17 Ku Jesús tni'kejky may´jääy, nits tikypy tyëjk´ëëy nits pyayoywyëtëjk yëktëjëtë ti matyaky janaj. 18 Jesús wyaany: ¿Kanëm xwinjawëtëj? Ka' x´ixtë ku nitij kyati´ty mati yaay tyëjkjaay, ka´a kyaoytyunët, ku y´jotm tyëkët. 19 Tikëx ku ka'a y´am  jyotm tyëkë jayë y´jotm y´jaaty nits wititajkjotypy nyikxy? 20 Ëts nwa'any: yë ja jääy yëkwintakoyëp mati y´äm pitsëmp. 21 ku tu´uk Jaay y´amjotm ja tsyoony kaoywyinma'any ku yaay tyëjk mëët toxtyëjk nyämët mayëtëj nayjyem kya´ametskëtëj yëtsaxyëëw inmoralidad sexual, me´tsën yujtsën, yëkjaay´ojkën. 22  ämetsk jaay mati yëk´ajaymyuktë  yëkutukpëkyëm jeats naynyajmë  y´ametsk´etyë Dios wyinkukm jeats yaaytyëjk wi´nk toxtyéjk t´ametskékyomë  o naynyajmë toxtyëjk wij´nk ya´aytyëjk tmët´ametskë kyomët jea´ts xyëëw (adulterio) nastsojk´ëyën, kaoyjaay´ajtën, win´ëjnën, mati kanyakyutso´ajtëp ontsojë yi´jn jety wyit´pëmtë jea´ts xyëëw sensualidad, ntämu´amajt´ajtën ntäkaoy´ixën kuntamuampëjkën nmuku´uk pëntijam tëj tjäpaaty niwämpej´t, nyamyëjpëktäjkën,kupëntij nmuku´uk ntä´ämutsk´ëyën mu´uky´ajtën. 23 Tukëyë  kaoy amjotm tsyoony, yëtse  xyëkwintako´yëm 24 jem ojts tsyoony jats nyikxy ma kajp txëwë Tiro mëët Sidón. Ku ojts tikypy tyëkëtë ka´a ijty tseky jats pën nyijawatët ku jam wyitity. Kati ojts ayutsy ity. 25 jem ijty tu'uk tooxtyëjk mati nyëëx kaowyë taijtëp ku tmato'oy ku jem Jesús  wyitity, jatyë  t´änëkx´ëëy jats ojts twinkuxtenë. 26 jats toxytyëjk wa y´ijty Griega sirofenicia jä'äy. Toxytyëjk ojts tmunukxta'aky Jesus jatsëj  nyëëx  kaoywyë yektanikapxwaats´t. 27 Nits ja nyëmxë : matstu´ut wan jawyiin una´nk  t´kaytyë. Ja ku ka´a naj pyäät´atyë  unaj´nk tëjk mpëjkjäyën tsapkeeky  nits uk nyujpjayën. 28 jats ja´a toxtyëjk y´atsoëmpijtë: tyëy´ajtëmja wintsën, jats naynyajtsa´a uk kyaymyukypytsa´a tsapka´aky apuxk  matitëj una´nk kaywyajtkëxm tyëkunaxy. 29 Jats y´atsooy: kunaj´të m´atsoy nëkxnë jotkujk . Tëj mnëëx kyaoywyë nyiwatsyë. 30 Ku toxy tyëjk wyimpijty tyëkëntum  ojts nyëëx tpaaty mawejt këxm mya´y të y´ijty kyaoywyë nyiwatsyë. 31 Atukyajë Jesus  tsyonkojmë Tiro kyajpkëxm, jats Sidón kyäjp jotm nyajxy jats nyikxy Galilea myaxnyëwa'am Decapolis´itjotm. 32 jats ojts yëkta´anëkxë tu'uk yaaytyëjk nat jats  myunukxtäjkë jats wen tkënixa'jy. 33 Jats ayuutsy tmëët´ëëy japts ojts Jesús tkukonë kyëë jä'äy tyätskjutjotypy, jats tsyujkojmë nits tyojts tonmäjts´aay. 34 Tsapwinm tsyapixy jats wya'any: ¡Effatá! mati ayuujk wimpitsëmp äwa'ats! 35 Jesús tuuny jats naj tyatsk  myatooy jats näynyaj mati  tyojts yëk´atujkëp ojts nyiwatsyë jats ojts kyapxpeky. 36 Jats yëknëjmëtë nipën tkäwäjnët. Jatyë  tkapxwakxkëxtë  ku yëknëjmëtë jats ka´a tmätyäktët. 37 Atëy äjat  y´ijty tyantë nyäyenyëtëj: Tukëyë oy tu'ny. Tyumpyë  jats nat myäto´ot jats uum jääy kyapx´t.


[[Category:Mixe de Mixistlán Libro de Marcos|Mixe de Mixistlán Libro de Marcos Capítulo 07]]
[[Category:Mixe de Mixistlán Libro de Marcos]]

Please note that all contributions to Wiki Name are considered to be released under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (see Wiki Name:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel Editing help (opens in new window)