Mixe de Mixistlán Libro de Marcos Capítulo 12

From Wiki Name
Revision as of 19:36, 9 February 2022 by TradupediaEsAdmin1 (talk | contribs) (Category:Mixe de Mixistlán Libro de Marcos)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Marcos Capítulo 12[edit]

1 Nits Jesus yëk´ixpëktso´ntajky matya´akyëxm . Je´e wya‘any: tu‘uk yä‘ay tyëjk jä‘äy tnikam´ëëy uva nits tnikamëtijty niwitity, nits jut ojts täjkojmë (lagar)ma tina yëkext jats uva pyä´äts´t, nits tyëk‘oy´ëëy tu´ukë torrë mäj Jam tya´ntët ixy´itpëtëjk. Nits uva kam tkëmooy je´e mati uva yëk´itëp jets t´ixy´itët. Nits kukam tsyo´jny. 2 Ku ojts tyempë tpä‘aty, nits ojts tu‘uk tyumpë tpakexy jats tkuentëpëkt uva të‘ëm. 3 Ku ojts Jem y´aaty, nits ojts yëk metsy nits tkoxtë, Jats jäynäjyë ojts tyëkwimpity. 4 Ja tukyäjë ojts y´ewyë tyumpë tjapäkexkojmë ojts kyuwäjk tyëktsetsy´äjtë, jats ojts kutso‘oy tuntë. 5 Nits ojts y‘ewyë tjäpäkexkojmë, jets ojts tyëk‘ooktë, kawinëmpyë ojts naj tjaktuntë Jem mati kyoxtëp Jem mati yëk‘ooktëp. 6Jatu‘uk y‘ijty jä‘äy jeyë tmëtë mati pyäkexp, tu‘uk myaj´nk mati tsyekypy, Jats ojts ix‘ojk tanikexy. Ja´ats ojts atu‘uk tanikexy: "¡Jats ojts ye‘eny yëkwintsëkëp ëtsën n‘uunk! 7Nits uva kam´ixyitpë nyawyajnëtë: "¡Tu‘uk Jatuktë nikxy ya´at je´e mati kam nikxy natyu´uk tmuteny. Mintë, wan tyëk‘okyën, nits ëën käm nmutänën!" 8Nits ojts tmätstë, tyëk‘ooktë nits ojts uva kam am tyuptä‘äktë. 9¿Ti tyu´ump, kukäm mati jye´e eepy uvakam? Kunikxy wyimpity jats nikxy tyëk´ookexy mati uvakam y´ixyitëp jats nikxy wij´nkjä‘äy tmoykyëxnë uva kam. 10 ¿Kanëm xkapxtë Jaywyet? "ixtë xyatsa´a mati ojts tumpëtëjk tkäyëktuntë je´ets xyäm potsxy tpatanaapy 11 Wintsën Dios wyinkukm ya‘at myiny, matinkaixyëm nkakumayëm ja´ats ëënwiin taixyëm." 12 Nits y´ijty tmätswäntë Jesus, ku y‘ijty jä‘äy nimäynyexy akëx ojts tsyëkëtë, wä‘ätse´e twinjäw´etyë jats je´e yëknëjmjetyëp ku ojts naj Jesus myätyä´äky. Nats tmatstu‘utë jats ojts tyëknëkxnëtë. 13 Nits ojts tänikextë fariseos më‘ët herodianos, jats t‘ixäntë tso wya´ant. 14 Kujyätë nits tnëjmjatyë: "Yëk ixpëkpë, nijäw´eepy ëëts ke´e mits xmëjpëktä‘äky tso pon jyäwä´äntë, jats mits tyëywyë Dios nyë´ë tyu‘u xnikapxy. ¿Pajt‘ajtëp je´e jats Cesar yëkujuyët y´impuestos oke´e? 15 Jesus nyijäw‘eepy ja y´ijty kukaj tyëywyë tkäpxtë (ëntëp ja y´ijty): "¿Tiku ëts xwinma´any ixy? yëkmintë tu´ukë me‘eny jats ëts n‘ixt." 16 Nits ojts tmotë meeny jets t´ixt Jesus. Nits nyëmxë: "¿Pën yäm kejx‘jëkp?" Tnëjmjatyë: "Cesar." 17 Jesus ojts ye‘eny: "Motë César mati Cesar jya‘eepy, mati Dios jya‘eepy Dios je mo‘op." Atëy ajat ojts tyänkëxtë. 18 Nits ojts saduceos, y´anëkxëkyomyëtë mati wäntëp ke´e jääy y‘okjukypyëknë. Nits ojts yëktëyëtë: 19 "Yëk‘ixpëkpë, Moises ojts tjä´ay: 'Pën yä‘äjy tyëjk jä‘äy y‘ajtsy ookp jats nipën u‘unk kyapën‘ity natyu‘uk y´amëj tye´ny päjt‘äjtëptsa´a je´ ya‘atyëjktmët‘ametskët y‘ajtsy y´amëj Jats unäj´nk tpäät najts y‘ajtsy tkutenët.' 20 Jam y´ijty niwixtujk yä‘äjtyëjk tu´ukja´y, mutu‘uk ojts y‘ämetskë, nits ojts y´oknë nipën y´ijty uunk. 21 Nits mumetsk yä´äy tyëjk jaay toxtyëjk tpëkojmë, jats nay naj ojts y‘okojmë nipën y´ijty y‘unk. Mutuwë‘ëk nay nyajmë ojts y´jety. 22 Najts niwixtujk yä‘aytyëjk jääy nipën ojts y´uunk kyapën ity. Nits ojts ix‘ojk toxtyëjk naynyaj y´oknë. 23 ma‘am atukyajë jyukypyëktë,¿Pën nikxy t´amëjë?" Nitukëyë niwixtujk y´ijty tu´k jaaytyë toxytyëjk tmëtsënë. 24 Jesus nyëmxë: "¿Ke´e yatë ma‘am miitstë mtakoytyë, tikëx kukenëm xnijawëtë jaywyet më´ët Dios myë´ajtën? 25 Ku yë´ë o´kën akujky pyutë´kt, nike´e y´ok´ametsk´eenyët najyëwyenë tso´om angeles mati tsapjotm. 26 Jets naynyaj okpëtëjk mati jukypyëktëp: "¿Kanëm jap Moises y´aywye´at, x´ixëtë? Tso ojts Dios tmukepxy je mutsk xoj jets tnëjm´aay:¿Ëts ja Abraham Dios mëët Isaac Dios jets Jacob Dios?' 27 Dios ke´e okpëtëjk tjajë, je´e mati juky´etyëp. Mtakoynyaxtëp miits." 28 Nitukën jaywyëtëjk (escribas) myiiny jets ojts tmatoy tso ijty nyakepxyëtë; ojts t´ixy ku Jesus ojts y´atsoëmpity. Tyëktëëy: "¿Tukëyë pawa´n mati mas mëk tump?" 29 Jesus y´atsooy: "Mati mas tump: Matowtë miits Israel kajp. Yë´ë wintsën ëën DIOS, yë´ë wintsën tu‘uk jeyë. 30 Naj xtsoktët wintsën miits Dios tuk ääw, tuk ojt,tukëyë tukjawën, tu‘kwinmaany tuk mëjääw. 31 Mu metsk päwä‘än yë´tse´e: naj xtsoktët muku‘uk tso miits këm nyatsyokyë. jeats atu´uk pawaa´n ketyi´ity jawanëmëj ke ya‘at." 32 jets jaywyëtëjk (escriba) wya´any: "¡Tey je´e yëk´ixpëkpë! tëyëmtëj mwa´any ku Dios tu‘uk jeyë, jets nipën atu‘uk naj kyapën´ity tso´om yë´. 33 Tsojkën tu‘kwinmaany jets tukëyë winjaw´ajtënkëxm, majawkëxm, nmukuk tsojkën tsoom këm nyatsyojkyën, yë´ë jawanë mëk tump ke´e tukëyë wintsëjk´ëyën." 34 Ku Jesus ojts t´ixy ku´oy y´atsooy nits tnëjm´aay: "Ke´e miits mjakemë Dios y´oyajtën winkujky." Ku na nyajxy nipën nitij tkaokyëktënë. 35 Jesus t´atsooy ku y´ijtty yëk´ixpeky tsaptikypy nits wya´any: "¿Tso y´ixë ku jaywyëtëjk wya´antë Cristo yë´ David y´uunk? 36 David këëm ku Espiritu Santo mëët wyaany: ëts nwintsën nëjmë ëts nwintsën: "tsënë ëts n´akaany kyëpa´jy, kuunëm ëts mpëmkëxt mits, mteky pyatke´py mati mutsip´ajtëp." 37 David kë´m txyëmooy Cristo: "Wintsën najtse´e." ¿tsoje´e y´ixë David t´unkë? Nimay´jyaay jotkujk y´amatojë. 38 jawenë Jesus Kyepxy: "Nyay´ixitëtëj mëët jaywyëtëjk (escribas) pën tsyoktëp tmuyoótyët yenywyit nits jaay myojët kapx pokxën maayjyetypy. 39 Pën maj oy tsyënëpyajt tseky ma yoymyuktäjk, mëët oytsyënëpyajt maj niwintsën xyëtuntë. 40 Yënaynyajtë ku´oky tyoxtyëjktë. T´iskujëkxkëxtë, jeky nyexy natyiyë nyukxta´aktë nits jaa‘y ixëtët. Akëxëmtse´e jetëj mëj´ayoon tkuentëpëkwa´antë. 41 Nits Jesus tsyënë ixtajky winkon maj ofrendas yëk´akonë.nimay y´ijty kumeeny y´jaaytyë meeny jam t´akonëtë. 42 Tu‘k ku ooky tyoxtyëjk jya´ajty metsk meeny unk tkukon´ëëy, tu´k centavo y´ijty kyepxy. 43 Jesus twatsooy pyayoywyëtëjk nits tnëjm´aay: "Tëy´ajtëm ëts nwaany, yä´ät ku´ooky tyoxtyëjk jawenë këx´am yëtë ofrendas tpemy ke jatë nitukëyë mati tëj ofrendas tjapëmtë. 44 yëtë nitukëyë tpëmtëtéj mati may jyakyaptëp jatsyé ku ooky tyoxtyëjk mati yëk´ayow tukëyë myeeny tpëmkexytëj mati tse´emy jyakepy.