Mixe de Mixistlán Libro de Marcos Capítulo 10

From Wiki Name
Revision as of 19:55, 9 February 2022 by TradupediaEsAdmin1 (talk | contribs) (order)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Marcos Capítulo 10[edit]

1 Jesús tnikejky ja it jats nyikxy , Judea y´itjotm jawaan jakam majemyoywyënëj, mati xyëëw Jordan, nits mayjaay, ojts nyiminyë jatu´ukyajë y´ijty t´awa´any jatukyajë tso´ijty jiaayat jiuky´ajt. 2 Nits Fariseos, nyimijnë winmany´ixwanyë nits yëktëjëtë:"¿Pajtëpjenaj jats tu´uk niya´ay tmëtnyawyakxët, y´amëj?". 3 Nits y´atso´oy: "¿tso tnipawaany Moises?". 4 Jeyë ojts wya´antë: "Moises, ojts naj tkupeky yaytyëjk nyeky tyëk´oyët maj y´amëj tmëtnyawyekxyë nits t´ixyuupt." 5 "Akëxëm naj t´aay kutujk , ku mëk nexy y´äw y´ojtë" nits wya´any Jesus. 6 "Ku ojts tsyonta´aky , 'Dios ojts tkojy ya´aytyëjk mëët, toxtyëjk. 7 Akëxëmtsa´a ya´aytyëk tmatstu´ut tyeety tyaak nits y´amëj tmëtsënët, 8 jats nimetsk myintët, jats y´atnët tu´uk nikëjx. Najts ka´a y´oknimetsk´eenyët tu´uk nikëjx jeyë. 9 jats mati Dios tyektu´uk muky ni ya´aytyëjkjaay kyamayët jats nyakëwyakxët." 10 Ku jem tyëkëntum y´ijty nyikxytë pyayowyëtëjk, yëktëjëtë ya´at atukyajë. 11 Nits tnëjm´aay: "Opyënë pëmpën myëtnyawyakxëp y´amëj nits t´ametskëkyojmë atu´uk toxtyëjk takoony myutëjk´eepyja´a jakëxm. 12 Naynajts je´e pën myëtnyawyakxëp nyiya´ay jats tmët´ametskëkyojmë jatu´uk ya´aytyëjk yë myutëjk´eepy tako´ony. 13 "Yëktanimiiny una´nk u´nk jats jyexyë tkënixäjy jets ka´a pyayoywyëtëjk naj tkupëjk. 14 Ku Jesus naj t´ixy nits ojts tmu´ampeky nits tnëjmë kupëk yë´ë nits pi´k una´nk ëts xnimin´t kati xyëk´atuktë tikëx pëmpën naj ts´om ya´a´t tu´uk una´nk uunk pyaatp Dios myëj´ajtën. 15 Tyëy´ajtëm ëts mits nëjmë pëmpën tkakuentëpëkp Dios myë´ajtën naj tsoom tu´uk una´nk uunk ka´ats jem nyaxt . 16 Nits ojts tsejnjë´ëky una´nk nits tkunukxtajky ku jem y´ijty taxajpety. 17 Ku ojts, tyuyoykyojmë, tu´uk ya´aytyëjk jaay putp y´anëkx´ajtë nits wyinkuxtenkyuk´ajtë nits yëktëjë, oy yëk´ixpëkpë, ¿ti ëts ntump jats ëts nkuentëpëkt jüky ajt mati xëmë këxm. 18 Jesus, wya´any ¿ti ku ëts mits xnëjmë oyëk´ixpëkpë? nipën ya kyapën´ity Dios jeyë wa´ats. 19 Mnijaw´eepy mits pawa´n kati yëk´ojkën xtunta´aky,kati mnyawin´ënyëtë nixyën mtuk´ametskëtë, kati meetsy kati xkapxy ayuujk mati katëy myëkwimpijtëpje´e matitë x´anu´ukxy kati najyë xka´okmoynyë wintsëkë mteety mtä´äk. 20 Ya´aytyëjk wya´any "yekixpëkpë tukëyë yat ëtstëj nmumatoy nit´ewyë ku ëts y´ijty n'una´nkë." 21 Jesus ojts t´ixy, ojts t´atsoky nits tnëmë jem atu´uk mati mkatumpynyëm, tookëxyë tukëyë mati mëët nits xtmoot mati yëk´ayow nits mits xpaat mëk´ajt tsapjotm nits mi´nt nits ëts xpanëkxt." 22 Nits ojts y´amutskë kunaj yëknëjm´aay ojts yoytsyoony winmaypy maynyexy ja´ijty tmëtë mëkjaaya´jt. 23 Jesus y´ixëtijty nits tnëjm´aay pyayoywyëtëjk tsipnexy mëkjaay nyaxt jats tkuentëpëkt Dios myëajt". 24pyayoywyëtëjk y´ijtytë atëy ajat tyankëxtëtëj ku ojts naj awayuujk tkapxy, nits Jesus tnëjmë atukyajë: "Unktëjk ¡atsipnexy nits ntëjk´ëyën ma Dios myë´ajt! 25 Nika´a, tsyuxë tu´uk, camello niaxt xuu'ny jutjotypy nits tu´uk mëkjaay tyëkët ma Dios myë´ajt". 26 Atëy ajat y´ijtytë tyankëxtë nits ojts nyeyanyëtë "¿pën nikxy tyeny mätäkp?. 27 Jesus t´axtujky nits wya´any: "Ma ya'aytyëjkjaay tsipjatyanytsyë, jats mëtë Dios ka´a.Tukëyë pëntij nitija´a tsip Dios kyatanxyë". 28 Pedro tnëm´äxä´aay: "oyja´a ëëtstëj tukëyë n´oknikekëxnë jats ëëtstëj mits mpanikxy." 29 Jesus y´atsoëmpijty: "tyëy´ajtëm ëts miits nëjmëtëj kä'apën nitukën ëts këxm jats n´aw´ayuujk këxm t´oknikeknëtëj tyëjk, y´ajtsy, tsyë, tyeety, tyaak, y´unktëjk, nyajx´kyam.30 Tu´kmukeepxy nyexy yajnaxwi´iny tkuentëpëktët, tyëjk, y´ajtsy, tsyë´, tyä'äk, y´un´ktëjk, nyajx kyam, kuyëktatsiptuntë, ya' naxwiiny juky´ajt mati xëmëkëxm mati mimp kitäkp. 31 Jats nimaytyë mati tuwëktëp nits ix'ojkëtë nits mati ixojk tyuwëktët." 32 Jem y´ijty je´e tyuyoytyë tuk tuu mati petp jem Jerusalen, nits Jesus ijty jup´am ma´am jetë. Nits pyayoywyëtëjk y´ijty atëy ajat tyantëtëj, nits mati ix'ojk panëkxëp tsëjk etyëp ja y´ijty, nits Jesus ojts tkexy aweky janimäkmetsk pyayoywyëtëjk nits tnëm´axajë mati tunajnëp tsojk: 33 Ixtë, ëtëm patwanyëm Jerusalen, jats Dios y´u´nk nikxy yëkëyeky ma teety nyiwintsën mëët(Jaywyëtëjk) je nikxy tyëknipatëtëj oo´kën jats yëkëyakt mayjaay kyëjë´m. 34 T´a mutsk ixtët, nitsujëtët nits tyëk´ooktët, nits kyutuwëëk xëëw nikxy jyuky pyeky. 35 Jacobo mëët Juan, Zebedeo myaj´nk, nyimijnë nits nyëmxë "yëk´ixpëkpë, mati ëëts ntsekpy xtu´nt ëëts këxm pën mati ëëts n´amatoopy". 36 jats ojts tnëjmë: "¿ti mtsoktëp ntu´nt miits këxm? 37 Ja´a ojts wya´antë: "xkupëkp ëëts nits ntsëënët ma mits m´oyajtën, tu'uk akany kyëë pa'ajy nits atu´uk anajy kyëë pa´ajy. 38 Jats Jesus ojts y´atsoy: miits ke´e xnijawëtë mati m´amatotëp. ¿mata´aktëp miits y´awë nits x´uktët mati ëts n´uukwempy, jats nëpejtën mati ëts nyëktoktanëpatwamp. 39 Je´e y´atsotë: "Mataktëp" Jesus nyëmxët: "Je´e miits mtaukëwyempy mati ëts ntaukëp. Nits mnëpetët mati ëts nyëktoktanëpetwamp, mutenëp miits ja´a. 40 Pëm pën tsënëp ëts n´akanypyaajy ok ëts n´anajy pya´ajy ka´a ëts xpaaty nits ëts nyakt ja´pajt´ajtëp pémpëntë jya nyi´oyëtë." 41 Kuja nimaj´nk pyayoywyëtëjk tmatotë tsoj ojts wya´antë Jacobo mëët Juan, nits ojts tmu´ampëk´axajtë . 42 Jesus twatsooy winkujky nits tnëjm´aay "Miits mnijäw´eepy ku pën nyayjyaw´ajtëp yëkutukpë may´aäy akujky pyawa´nt nits jaay mati winkon ja´ats mëët yëkutukp. 43 Ke´ets nyajët maya miits, pën natsyokëtëp nimëj ma´am miits tumpëtse´e y´it, 44 nits pëm pën natsyojkëp tuwëkp ma miits tumpëtse y´it. 45 Ku Dios ý´uunk ke´e myiny jats yiktujnët, tumpë yëë myiny, jats tyakt jyuky ajt nits nimay tyëkmata´akt 46 Nits y´ajtë Jerico, ku y´ijty tsyonëtë jëm Jerico mëët pyayoywyëtëjk jats mëët may´ääjy timeo mya´jnk, Bartimeo wimpiits ja ýijty ka´a y´ixy yëk´ayow ja y´ijty tsyënë tuwa´ajy. 47 Ku ojts tmatoy ku Jesus jam wyitity nazareno, jets ojts kyapxkek´axajy nits wya´any: "¡Jesus David mya´jnk pa´ayook ëts". 48 Nimay ojts jaay twinkukapxë je´e winpiits ya´aytyëjk jats tnëjmëtë nits y´amon´t nits mëk nexy ojts kyapx kek´atë´ëtsy, David myaj´nk pa´ayook ëts" 49 Jesus ojts wiaktëny nits tnipawaany jets twatsotët nits twatsotë je´e winpiits ya´aytyëjk jets tnëjmë "kätimtsëkë ¡tenkyukë! xim watsoyë. 50 Nits t´ixyujpy kyukwop tyenkyuk ëëy nits nimiiny Jesus. 51 Jesus y´atsooy nits nyëmxë "¿timtsekpy ëts mits ntujnët? nits wya´any winpi'its jaay: yëk ixpëkpë (Rabi) ëts ntsekypy jats nwin´ixwakxt. 52 Jesus ojts tnëjmë: nëkxnë tëj mjentsyawën myëktsokyë nits atëtspekyë ojts ixën tkuentëpeky nits ojts tpanikxy tuktu´ajy maj jety ojts y´akwitity.