Mixe de Mixistlán Libro de Marcos Capítulo 9

From Wiki Name
Jump to navigation Jump to search

Marcos Capítulo 9[edit]

1 Jesus nyëmxë: "Tyëy´ajtëm ëts miits nëjmë, Ja´a ixyäm nitukën, mati nikxy ojkën tkaijxy ku Dios kyutujk nikxy myiny mëk nexy. 2 Tutujk xëëw, y´ijtytë tmët´ity pyayoywyëtëjk atukpëxëëw Jesus tjëwakojmë Pedro, Santiago mëët Juan tmëtso´jny jats tmëët´ëëy mëjkopkëxm kujemy´atë nits jetyë jawyinkukm ojts nyaktyikajtsyë. 3 Nits ojts mäwä'ät wyit y´atekx ta´ky nimati tkanaspatë mati ya naxkëjxy waatsyëkta'mp. 4 Elias mët Moises, jawyinkukm kyejxjëjktë jam ijty Jesus tmëtnyakapxookyë. 5 Pedro tyëktëëy nits tnëjm´aay Jesus: Rabí, oynyexy ku ëën ya nya´ëyën. Wäjyexyë nyëk´oy´ëyëm tuwëëk wiin uts´aytyëjk, tu´k mja´a atu'uk Moises jya'a mëët Elias jy´e 6 Pedro ka´a t´oknijaw'enyë tsoj wya'ant. të y´ijty ni tukëyë pyayoywyëtëjk tsëjkë kyëxtë. 7 Yo'ots myiiny, najts ojts tyakojkyëxtë, nits yo'ots akujky yëkmatooy ye'eny, yä'at ëts n'unk eepy mati ëts ntsekypy. matojëtë y´ayuujk. 8 Ku ojts atsujky y'ixëtity, nipën y'jty kyaok pën'itnë Jesus jayë y'jty natyu'k tana'apy. 9 Ku ijty kopkëxm kyitaknëtë nits ojts tnejmë, jats nipën tkawäjnëtët matitë t'ijxtë, nitnëm ku Dios u'unk nikx pyutëky, okën akujky. 10 Ka ojts pën tjäwaj'në, këm nyäktyëyëtë tsojä tayuujkë , "Ku okp akukm nikxy pyutë'ëky." 11 Jats yëktëjëtë ¿Tikëx jaywyëtëjk ojts wyä'äntë jats Elias jawyiin mi'imp. 12 Jats ojts tnëjmë? Elias jawyiin myiin, jats tyëkni'oyëkyëjx tukëyë, ¿tikëx jepnäj jaywyety y´ity, ku Dios´uunk nikxy y´ayoy, jats jaay nikxy kyaoy'ixyë. 13 Nits ojts tnëjmë, tëj Elias myiny, ojtstuntë pëntsoj tsoktë, tsoom jap jäywyat ya'any. 14 Ku ojts jam wyimpitë mä'am pyayoywyëtëjk y'ijty y´äkäixtë, jats ojts t'ixpääty kawinëmpyë jam ijty jääy, jats jaywyëtëjk jam y´ijty tmëtnay´oj´ookyë. 15 Ku Jesus t´ixpatë, atëy ajät tyänkëxtë nimay jyaajy, nits putpë t'änëkxetyë nits ojts mëknexy kapxpokxën tmotë. 16 Nits ojts Jesus pyayoywyëtëjk tyëktëy ¿tiyë natyaojëtëp? 17 Tu´uk ojts jaay y´ätsoy: yëk´ixpëkpë, xyä'm n'unk nmëtminytë. Jam tu'uk käoy espiritu mati yëk´atujkëp, jats ka´a oy yëkapxyë, 18 yëkwipipëtityë, jäts yëkitäyë, kawinëmpyë epyk y´äwäk´am pyitsemy, jats tyëjts t'äkätsmuky. Mpayoywyëtëjk ëts të njänëjmë, katë tjätë." 19 Nits pyayoywyëtëjk tyëktëëy: miits kätëyjaw'epyë ¿Jawinääk yäjë ëts miits yaj njakmët itët? ¿Jawinääk yäjë ëts miits njakmutenët? yëk min yäj. 20 Jats ojts mi'xy yëktä´änëkxë. ku ojts kaoy espiritu twiku´ixë Jesus, jatyë ojts yëkwipipëtityë. Jats ojts mixy jatyë näxkëxm kyatskitay, kawinëmpyë epyky pyitsëmy y'awäkäm. 21 Jesus nite'ety tyëktëëy. ¿Winääk jumëjt nyikxy mäyënäj jyety.? namyutsk´ewyë naj yjat'äxäjy. 22 Atsujkyjyaty yëkatsëmpityë jënjotm yëkjënkatspetyë, nëjotm naj nyaj jyayëkutakoywyanyë. Pën mjatypy timtu'ump, pä'äyo'ok ëts putëjk eeky ëts. 23 Jesus tnëjmja´y: ¿tso jä y´ixë pën jatypy ëts. Pëmpën tyëyjäw´eepy tunëptsa'a. 24 Jatyë ojts mixy tyeety kapx´kë'ëky, jats tnëjm jääy: ¡ntëy jä'äw eepy ëts! ¡putëkë ëts nkatëy jäw'äjtën. 25 Ku Jesus ojts t'ijxy tu´am jä'äy änëkxatyë nits ojts käoy espiritu twinkukäpxë: Mits u'um espiritu, kamatoo´p, ixyam ëts mits nëjmë, niwä'ats yë´ nijunë jam mka'okwimpitnët. 26 Espiritu yax kejky nits mixy u'nk wyipip´axajy, mits ka'oy espiritu ni waats. Mixy uu'nk naj kye´exy tso´om y´exyë të y´oknë,nits jaa'y nyäwyajnë "tëj mixy ooky". 27 Jesus mixy kyëë tmajts´aay nits mixyu'nk tsyëënkyuk'ëëy. 28 Ku Jesus tikpy tyëjk ëëy, nits pyayoywyëtëjk yëktëjë: "¿tikëx ëëtstë nkakapx pitsëmy? 29 Nits nyëmxë: yëë kya'oywye kayë najyë pyitsëmy, nukx tajkën këxm jats ayuj´atën këxm najtsyë pyitsemy. 30 ojts pyitsëm kojmëtë, nits nyaxtë Galilea, Jesus ka'a tsëky yëknijawët ma wyitity. 31 Pyayoywyëtëjk ja y´ijty tya´awan eekpy nits tnëjmë: Dios´uunk yëkëyaknëp yaajytyëjk kyëjë´m, jets nikxy tyëk´ooktë. Ku tjayëk´ooktët kyutuwëëk xëëw janikxy jyuky pyëkojmë. 32 Jats pyayoywyëtëjk ka'ijty twin jawëtë, tsëj'k etyëp ja y´ijty jets tyëktëmpitëj. 33 ku wyimpitë Capernaum. Ku Jesus jem y´ijty tyëkëntum nits tyëktëëy pyayoywyëtëjk. ¿titë y´ity mnatya o´ojkëp tuk'tu aaw?. 34 Amony ayëj ojts tyantë mati ijty nyatya o´okëxëtëp tuktuajy pën y´ijty nimëj. 35 Jesus tsyën´ixtajky nits twatsokëjxy nimäkmetsk pyayoywyëtëjk. "Pën jawyinëwyamp, ixokëptsa´a nits tmutu´nkëxt nitukëyë." 36 Nits mixy u´nk yëknëjm´ääy jeats wea´n jeam tneaxy itkukm nits tsean´jë´ky jeats wyiaany. 37 "Naynyajmë opyënë Pëmpën kyuentëpekpy mixy'unk tso´om ya´at ëts nxëkëxm ëtsja wyenë naynyajmë xkuentëpëkp, pëmpën ëts." Xkuentëpëkp, ka'a ëts natyu´uk xkuentëpeky, mëët ja tkuentëpeky mati ëts ojts xpakexy. 38 Juan tnëjm´aay: "Yëk´ixpëkpë tëj ëts n´ixy tu´uk ya´aytyëjkjaay tanikapxwätsy kyaoywyë mits mxëëw këxm nits ëëts nyëk atuktëtëj ku ka'a ëën xpanikxyën." 39 Nits Jesus wyaany:Ka'a xyëk´atuktët jakunipën naj tunk mëktkatu´unt ëts nxëëw këxm nits ëts xkaotyikojmët. 40 Pëmpën ëën xkamuampëjkyëm ëënjaxmët´ijtyëm. 41 Pëmpën miits mojyëp jak tuuk tsim në ku cristo këxm mjukyëtëj tyëy´ajtëm ëts miits nëjmë kaá ja´a yju´uny tyakoy´ity. 42 Pëmpën nitukën yëk´atukypy xyamutskjatypyë ku ëtstëj xtëyjyawyë, mas oyja´a ku paan maj´nk yëktayuktsum´t nits yëknëyuupat. 43 Pën miits mkëë myëk´atujkëtëp, wipoot´tëmkëë, mas oy je ku këëtuk mtëkët jiuky´ajtën jetypy, ku miits metsk mkë'ë ayootajk jetypy xmunëkxtët, manijunë jëën kyapiitsy. 44 Manijunë tsatsy kya´ooky, nijunë jëën kyapiitsy. 45 Pën miits mteky myëktakojyëp wipootë mteky mas oyja´a ku paktuk mtëkët jukyajtën jetypy, ku jamwyenë pu´uky metsk mteeky jats myëkuyupët ayo´jën jetypy. 46 Ma nijunë tsatsy kya'ooky, ni jëën kyapiitsy. 47 Pën miits wiin myëk takojëp juutëj mas oy ja´a kuwintu´uk mtëkëtët Dios wyimkukm, ku jamwyenë pu´uky metsk wiin myëkuyupët ayo´on jën jetypy, 48 ma nijunë tsatsy kya'ooky, ni jëën kya' pi´itsy. 49 Nitukëyë nikxy tyamtsëtë jënkëxm. 50 kään oyja ku tyamtsë jets ku kään ka y´oktamts´enyë. ¿Tso´ja yëktu´unt jets jatuk´yajë tyamtsëkyojmët? mëtëj miitsë kään, naynyajmë nyamyujotkujktakëtë miits tu´uk janitu´uk.