Mixe de Mixistlán Libro de Marcos Capítulo 8

From Wiki Name
Jump to navigation Jump to search

Marcos Capítulo 8[edit]

1 Ku ojts atukyajë yojy myukojmëtë jääy , jats niti ijty tkämëtë ti kyä´ytyëp, nits ojts Jesús pyayoywyëtëjk twä'atso'y nits tnëjmjääy. 2 Mpä äyo'opy ëtsyë jaay ku ixyä'm tuwë'ëk xë'ëw xmët ity jats niti tkamëtë ti kya'ytyëp. 3 Ku ëtsyë njäpäkaxnët ayu´j tyëkëntum, nikxy tu´äm myukyjatë jam nitukën mati jäkäm të myintë" 4 Nits pyayoywyëtëjk yëktëjëtë ¿mäj'mpäjtën may tsyäpkeekyë maj yaj winwäts´atu'jy, jats jääy jyotkitäkët? 5 Nits ojts tyëktëy: ¿winääk tsäpkeeky xmëtëtëj? Jats wyäntë: wixtujk. 6 Nits jääy tnëjmjä'äy, wan tsënëtë naxkëjxy, nits tkon tsooy, wixtujk tsäpkeeky Diosku'ju´ypy tmooy, nits tsapkeeky tatujk´ëëy tmooy pyayoywyëtëjk nits jä'äy täniwäjt´etyë. 7 Jam y´ijty jawejnjäty akx uunk tmëtë nits ojts tkunukxtääky jats tnejm jääy pyayoywyëtëjk jats mëtë tyëkniwätë. 8. kuxyë nyexy nitukëyë kyäytyë. nits tkonmuktë kaytyuk mati ijty´të jyaknitany wixtujk kak ujts neaxy. 9 Nits Jesús ojts tpäkexkëxnë, nimäktäxk mil y'ijty jääy. 10 Jäts barco jotypy jatyë nyëkxtë Jesús mëët pyayoywyëtëjk, jats nyëkxtë ma´it txëwë Dalmanuta. 11 Jats ixpekytyëjktë pyitsëmtë nits y'oaxäjëtë jats ojts twintsowtë. 12 Jats ojts myëkxejy jyawënjotypy jats wyääny. ¿tiku xyäm jääy t´ixtatë ixpej´t? xyäm ëts miits tyëywë nëjmëtë, niti ixpejt ëts miits nkämotët. 13 Nits ojts barcojotypy tyëjkë kyojmë nits atuk maaxynyëwä´äm nyikxy. 14 Jäts pyayoywyëtëjk tja´ytyakoytyë tsäpkeeky kati tpakontë, niti y´ijty tsapkeeky kyati'ity barco jotypy. 15 Mëk tnëjmjaa´y: "aixy´itp m´itët tsom ix'ijtëp jats yëkxon jam mnyay´ixyitët maj ixpekytyëjk (fariseos) Herodes lyevadura." 16 Jats pyayoywyëtëjk winmaytyë, "Jakëx naj ya´any ku ëtëm xyäm tsäpkeeky nkamëët'ëyën." 17 Nyi'jaw´eepy y´ijty Jesús nits tnëjmë: ¿Tiku miits yë kyojyë xmaytë xtäjtë ku tsapkeeky kyati'ity? ¿Kanëm xcuëntëtuntë? ¿Miits ka xwinjawëtë? ¿Naymyëk m´amjo´t xyëk´itë? 18 Jam miits mwiin xmëtë, ¿jats nixka'ixpääjtë? Oyëm jamtatsk ¿ Jats ka´a matowtë? ¿jats ka´a xja´ymyetstë? 19 Ku ëts muwoxk tsäpkeeky tatujk'ëëy, jats muwoxk mil ats ojts täniwätë ¿winä'ak käk ojts tsäpkeeky x'këymyuktë? Nits y´atsöjëtë: "Mäk metsk". 20 "Ku ëts ojts ntatukë wixtujk tsapkeeky jats nimaktaxk mil, ¿winaak kak ojts xkonmuktë?" Wyantë: "wixtujk".21Jesús wyaany: ¿Kenëm miits xwinjäwëtë? 22 Je'em ojts Jyajtë Betsaida, jats jääy tyäänëkx´ajtë tu'uk winpiits jääy jats yëkmunukxtajky Jesús jats wan tkënixajy . 23 Jesús tmajtsy kyëkëjxy wimpiits jaay nits tmëët´ëëy kajp apy. Ku ojts twinkutsujë jats kyëë tanikoony, tyëktëëy: ¿tim´ixpy? 24 Nits këxm pyat´ixy nits wyaany n´ixpatypy´ëts: "Ya´ytyëjkjaay najyëkya´xtë tsoom xo'jyawë yoy´anaxp." 25 Atukyajë Jesús kyëë tpëm komjmë wyinkëxm, nits ya'aytyëk winixweakxy, ojts wyiintsyo'oky waatsnexy tukyäjë y´ixy. 26 Jesús tpakexnëë tyëkëntum jats tnëjmja´y: "Kati pën´xwajnë kajpjotm." 28 Jesús tmëtpitsëmkojmë pyayoywyëtëjk jam nyëkxtë Cesarea de Filipo kyajpkëxm. Ja'm tyuyo´otyë jats pyayoywyëtëjk tyëktëëy: "¿Tsoj jääy ye'eny pën ëts?" 27 Y´atsooëmpijty jats tnëjmjatyë:"Juan el Bautista, jam mati wantëp Elías, jats wyijn´kpë wyääntë mits mätyäkpë.'" 30 Jesús tyëktëëy: "¿Tso miits waantë pën ëts?" Pedro atso'ëmpijty: "Mits Cristo". 29 Jesús nyëmxë jats nipën tkäwajnët. 31 Atukyajë ojts yëk´ixpëjk´axakojmë kuja Dios´uunk muntuun ayo'on tanaxt, mëjaaytyëjktë , kyao´ixëtët,më'ët wintsëntëjktë, jaywyëtëjktë nits nikxy yo´oky jats kyutuwëëk xë'ëw nikxy jukypyëkojmë. 32 Tëy nyex na ojts yeeny. Pedro ojts äyäm pyawayë jemts ojts wyinkapxpet´äxajyë. 34 Jesús wyinpijty nits t´axtujky pyayoywyëtëjk jats Pedro yëkwinkapxpejty: "¡Kyaoywye nëkx mits jëxkepy! Mits ke x´ixy Dios y´ja´a, yëë mits m´ixpy jä'äyë´yja´a. 33 Nits twätsooy kawinëmpyë jä'äy me'et pyayoywyëtëjk jats nimay"Pëm pën ëts xpatuyo´yämp, këmtsa´a nyakyuënët cryuz tpakë'ët jats ëts xpanë'ëkxt. 35 Pëm pën yuky´äjt yäyëj tjayëkmata´kwamp, ketsa myätä´kt, pëm pën y´uky´ajt takoypy ëts këxm mëët n´oy´äwayuujk këxm, mätäkptsetya´nt. 36 ¿Ti pyäätpë tu´uk jääy, kutukëyë naxwiiny tjamumatäkta´at nits yo'okt? 37 ¿Ti jä'äy tyawinkupëkp yuky´ajt? 38 pëm pën ëts xkutsooy´eepy më'ët ëts n´äw´ayuujk yaj pokytyumpëjaay mëët takoywyë jaay akujky, naynyajts Dios´uunk nikxy kyutso´y atyë ku myi´int tye'ety y´oyajtën këxm mëët ángeles."