Mixe de Mixistlán Libro de Marcos Capítulo 4

From Wiki Name
Jump to navigation Jump to search

Marcos Capítulo 4[edit]

1 Atukyajë ojts yëk´ixpëktsontakojmë nëwä'äm. ojts nimäy jä´äy nyitanëwyitityë, nits Jesus pyejty barco këxm najts jam tsyëny´ixtajky. Nimäy jä'äy ijty jam nëwä'äm. 2 jats jam ojts nyäkni´ixpëk´atyë mäy´ëmjpy mätyä´äky, ku ijty jam yëk´ixpeky nits tnëjmë. 3 ämätowtë, tu'uk kämtumpë ojts nip´pë nyikxy. 4 Ku jem ijty tni´ipwä´äny të'ëmt jam mati näxkitäjk tu´äjy, jats ojts jo'on myiny nits tpikëjxy. 5 jamts të'ëmt mati yëkni´jp tsä'jotm, mä nitij mäynyäjx kyäti´ ity, jats jetyë ojts mi´uxy ku näjx në´n kyä këjkë. 6 Ku xë'ëw pyitsë'ëmy, jats ku ijty y´äts kyati´ity xë´ëw tsyäjyëj jats ojts tyëts këxnë. 7 jem tem´t mati yëkni´jp kujp´joty ku kujp yo'ony jats ojts nyiyonxëpkëxyë ka ojts tyëëmë. 8 jats tëm´t mati näxkitäjk oynyaxkëxm ojts tyëëmë ku myujxy nits yo´ony mäy tyë´ëm´ëy iipxy´mäjk, jem mati tukipxy më'ët tu'ukmuke´epxy mati ojts yëk ni´ipy. 9 Jesus ojts wyänkojmë: Pëm pen myätokukëwyampy wan tmätokukëj. 10 Küj Jesus natyu'uk tyä´äny më'ët nimäkme'etsk pyäyoywyëtëjk nits yëktëëmpitë mätyäky. 11 Jesus nyëmxë: mi'itstëj myëkmotëj Dios, wyinjäw´ajtën ëts nwinjäw´äjtën, mätyä´äky kyëxm yëkwäjnëtëj mäti tëk wimpy. 12 Kü yë y´ä ixtëj, ixtëptsyë, ka´ats t´ixpä'ätëj, kü t´ämätowtë, y´ämätotëptsyë'ë, ka´ats twin'jäwëtëj, tyëyjäw´eetyëp jyexyë jats Dios myakxtukëtët. 13 Jesus wyänkojmë. ¿ka mi'its yä´ät mätyä´äky xwinjäwëtë? ¿tso y´ixëj xwinjäwëtët, mätyäky mati käti´itpnëm? 14 Kämtu'umpë yëë äw´äyu'ujk tëj tni´ipy. 15 yë´ë tsa´a mati tu´äjy ja´t maj ojts yëkni´ipy äw ayuujk ku tjämato'owtë jatyë kya'oywyë myiny jats yëkpëjkëtëj ä'äw ayu'ujk mati tjänijäwëtëtëj. 16 yä'ät tsa´a tëmt mati tsäjotm ojts yëkni'ipy ku äw ayu´ujk tmätowtë jot kujk ojts jatyë tkuentëpëktëj. 17 Yëëtsa´a kanëm oytyu'utëkëtëj ku yëktämutsipëtëj äw ayu´ujk jatyëts täkitäwtëj. 18 mati ojts kyä´äy kupjetypy yëtsa´a ku ojts tjämätowtëj äw ayu´ujk. 19 Mati yäj näxwinkëxy, tukë'ëyë oy äjtën, xontäjkën, jats mati yaj oy´ajtën yä näxwinkëjxy yëë tsa´a yëkutakojyëp mätyä´äky jats ka´a ojts äw ayu´ujk wyink´exy. 20 mati ojts yëkni´ipy tëmt oy nyäx'këjxy , yëtsa´a ku äw ayu'ujk ojts tmatowtëj, jats tëyjäw´etyë, nits nyaknyimäy´äjtëtëj, yë'ë tsa´a iipx mäj´k, më'ët tuki'pxy, më'ët tu'uk muke'epxy mati yëk nij´p. 21 Jesus nyëmxë: ¿ku mi´its xyëk jatëj jë´ën mtëkëntujy mnijuptëp miitsja´a o mäwajt pätkepy miitsja´a jaxkaxtëj? ku mi´its xyëk jatëj jëën këxmtsja xkaxtëj tsoj y´ajë´ëkt. 22 Nitij kuyutsy kya´ity jats nitij jats näynyäjmëj mati kayëknijäwëp. 23 Pëm pën myatookukëwyempy wan tmatookukëj. 24 Jesus wyankojmë ämätonaxtë: jakipxën mati miits mtakipxtëp nayjyamiits myëktakipxtëp; nits jawanë maykyipx miitsmja´a yëknikont. 25 Mati myë'ët yë'ëkmoy atë´ëts ts´a mati kyamë'ët, yëk pëjkëptsa´a mati jyämëët. 26 Jesus wyankojmë: Dios y´oy äjtën näj ja´a tso´om tü'ük ya'ay tyëjk jä'äy kiäm jotm tënyi´ipy. 27 Ma'ap ja jats pyutëky, kuxyëjnyëj jats ku kyotsë , mäti´its tëj tni´ipy muxp ja jats yo'ny, ka´a tnijäwë tsoixëë. 28 Näjx'kë'ëm tyëk muxy, jäwyi'in ëä'äyë nits kyoj'kë, nitnëmts tyë'ëmë. (espiga). 29 Ku të myäjäy jatyë jä'äy nyikx jats tkonmuky. 30 Jesus wyänkoj'më: ¿mati mtämukipx'eepy Dios y´oy ajtën jats ti mätyä´äky nyë'ëk tu'unem jats nwinjäw äjtën?. 31 Näj yë´ë tso´om tu'uk nänëx päjk, kuyëk ni´ipy winënën tsa´a,yäj näxkëjxy kye´exy . 32 ku yony mëj naxy yeéky yäm jaty y´ääy jats joonmyiny nits nyäpyenyëj . 33 May nyaxy mätyä´äky tso'om ijty äw ayu'ujk yëktämukapxy, nimäy tsoktëj jats tmäto´tëj. 34 Ka ijty tmukapxy jats kyäti´it mätyä´äky. Ayu'utsy pyäyoywyëtëjk twäjnëtëj äw ayu'ujk mati kyapxpy myätyakypy. 35 Ku y´ity ¨tëj y´ux ënyë Jesus ojts tnëjmë pyayoywyëtëjk tjämyën ätu'uk nëwä´äm. 36 Najts ojts nimäy yjä'äy tnika´aktëj. jats pyäyoywyëtëjk ojts tmëtëj më'ët myuku´uk të'ëjk, Jesus barco kë'ëxm y´ijty. 37 Nits mëknaxy anawtu myiiny pojmëët nits maaxynyëtyëjk´enyë barco jotypy najts y´ijty barco të y´utsnë. 38 Jesus jap ijty të myätä koy. jats ojts tyëkniwijtëj nits ojts tnëjmë. "¿yëk´ixpëkpëj ka yë xtunkë komera n'okëxwä´anyën?". 39 Kunyiwijy jats twinkäpxpejty tupój jats tnëjmjäy mä'äxy nyëj näxkëë, atëyëkyëxtë jats pojnyajxy, më'ët mä'äxy nyëj nyäxkë'ëy. 40 Jats ojts nyemxyë: ¿tikëx mtsëkëtëj? ¿k´a mi´its tij mjënxjya'awën? 41jats pyäyoywyëtëjk nits nyäyanyëtë: ¿Pën jä'äy yëë ixyaj kuyëë tupoj më'ët mä'äxy nyëmyumätoyë?