Mixe de Mixistlán Libro de Marcos Capítulo 3

From Wiki Name
Jump to navigation Jump to search

Marcos Capítulo 3[edit]

1 Jatuk´ojk Jesus tyëjkëkyojmë tikypy jap ijty ya´aytyëjky jä'äy mati të´ëts kyë'ë. 2 Muntu´un jä´äy a'ixtëj pën yëk tsokypy pokxën xëëw pä'äm ja´ay. Ja´a y´ixtëp ti tako´ony tyu´ump nits tniwampatët. 3 Jesus tnëjmë yä´äytyëjk jä´äy mati të´ëts kyë'. tenkyukë, tanë yä itkujky. 4 Nits jä´äy tnëëmë: ¿oy ku pokxën xëëw ntu´nën päjt ajtëp käpäjt ajtëp, nyëk ojkën o nyëk juky pyëjkën? nipën ojts kyä´ätsoy. 5 Xon ixëtij´ty ämpëkp, t´ixy ku jä´äy mëk nexy y´äm y´otm yëk ayow ojts nyajeaw'atyëj nits ya´ay tyëjk tnëjm´ay: "xaj' tëw" nits xyajtëëy Jesus tyëk´aoyë jyaay yaaytyëjk kyë'ë. 6 Jatyë fariseos pyitsëmtë twämuktë Herodianos nits tnikapxtajk etyë ntsotyëk ooktët (Jesus). 7 Jesús tsyo´on kojmë mëët pyäyoywyëtëjk. nyäjxy Galilea myëjnë jotm jats nyikxy. Nimäy jä´äy pyanëkxë mati tso´ontëp Galilea mëët Judea. 8 Mëët Jerusalen, Idumea, mati jawanë ja'kem Jordan, nyiwititypy Tiro mëët Sidón. Ku nimay jyä´äjy tmätotëj tso ijty ja tukëyë tuny nits y´änëkx´ajtëtëj. 9 Jesús tnëjmë pyäyoywyëtëjk tëkëtë barco jotm jamts m´aixtët. Tsaatsy nyimay ijty jä´äy jats ka´a y´atijmukët. 10 Ni mäy ojts jä´äy tyëk tso´oky, mëët mati yëk äyow jatëp y´änëkx´atyëtë . Ja ijty tsyoktëp tonmatstët. 11 Nën tukyajë atukyajë kya'oywyë espiritu ïxyë jatyë yäx ke´eky nits wya´antë "mits Dios u´unk." 12 Jesús ojts mëktpäwä´ny jats ka'a yiknikaxjëkët. 13 Ojts kopk këxm pyëty nits twaatsooy pën tsekypy nyëkxt jam jats anëkx atët. 14 Ni mak metsk ojts ta kapx pety. (Mati xyëë mo´oy apóstoles). Ja´a mati mët itëtëp më´ët tpäkaxt kä'ämäywyë (nyi kapxët nyi matya´äkët). 15 jats kutujk tmëtët tso kya'oywyë tkaxpitsëm´t. 16 Jesús täkäpx pejty nimäk'matsk: "Simón tyëk xëë pejty Pedro." 17 Jacobo (Santiago), Zebedeo miaj´nk, Juan, Jacobo (Santiago) üjtsy (mati ojts tkuxëwë änaw u´nk tëj); 18 Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo (Santiago) Alfeo, myaj´nk, Tadeo, Simon el Zelote, 19 më'ët Judas Iscariote mati ijty këyäk wäjnëp. 20 Jats tyëkëntum nyëkxtë. Jats atukya´ë kawinë'ëmpyë jä´äy yo'oymyukojmëtë nikä'a tiempë myoyëtë nits kyaytyët. 21 Ku ojts myuku´uk tëjk nixyën tyukjayëtë nyijaw atyëtë nits y´anëkx´ajtëtë jats y´ixyitëtët kunam wya´antë. të yë myü'uky jyätnë. 22 Nits jaywyëtëjktë mati kitaktëp Jerusalén wya'ntë: jam yë tyatsë´ën ätyë kya'oywyë (Belzebú), kya'oywyë wyintsënkëxm yë tkäpx pitsemy kya'oywyë. 23 Jesús ojts twa'atsoy wyinkujky nits mätyäky kyë'ëxm tnëjmë: ¿tsoj ixë kya'oywyë këxm ëts nyëk pitsë´ëmt kya'oywyë? 24 Pën tu'uk kutujk nyanyiwutë´ëkyë nika´a yë´ë kutujk y´it. 25 Ku tu'uk tëjk familia nyawe'akxyë ka´ats jotkuj´ajt t´okmëët´enyë. 26 Pën kya'oywyë tëj nyanyiwutëkyëj jats wa'akxy ka'ats ja mëk tye´anët, kukëxëp ja jatyëj. 27 Nipën kyätëkë mäj yä´äytyejk jä´äy ntupy pën ka´a jawyin tmëj wë´ëmpety. Nitnëmts nyëkxt tmajtsët tukëyë pyektä'äky ma'ti myë'ët. 28 Tyëy'ajtëm ëts nwä´äny, tukëyëj näxwinyët jä´äy tyako'ony yëkmä'äkxtukyë nay nyäjmë kya'oykyäpxy mä'äm tyakoy´itëj. 29 Pë´ënts myukäpxtäkoypy ja Dios Espíritu Santo ni'junë kyayëkmä'äkxtukt ja´äy nitänëptsa´a tya'ako'ony xëmë këxm. 30 Jesús naj ojts ye'än kü ijty wyä'äntëj, yë'ë myë'ët kya'oywyë. 31 Tyä'äk më'ët myuku'uktëjk myintë jats tëkwimpy a'ixtë. Nits ojts yëkwäy. 32 Nimäy nyë´äx jä'äy nyite´anë wyitijtë nits nyë'ëmxëtë: mtä'äk më'ët muku'uktëjk ixip tëk wimpy, jats mnijäwëwyänyë mä'm ity. 33 Jesús y´ätso'oy:¿pën jatë mati ëts ntä'äk eepy ëts nmuku´uk eepy? 34 Nits ojts ixë tity jats t´äxtujky mati ijty nyitanë'awitityëtëj ojts ye'any: ¡äxtu´ktëj, ixy'aj jatë ëtsën ntä'äk, më'ët nmuku´ktëjk! 35 Jats opyënë mati Dios tsyojkën tyu'jnjaapy jä'a ya´aytyëjk ëts n´utsy´eepy ja´a toxtyëjk ëts n´utsy´eepy naynyajmë ja´ts ëts ntä'äk´eepy.