Mixe de Mixistlán Libro de Marcos Capítulo 2

From Wiki Name
Jump to navigation Jump to search

Marcos Capítulo 2[edit]

1 tëj mäy xyëëw ijty naaxnë ku Jesus wyimpijty Capernaum, jatyë ojts jää'y myatöyë ku wyimpity tëj jam tëkentum. 2Nimay jä´äy yoymyuktë nitëk atsumk ajy kyatëjkëkyëxtëj najts Jesus aaw ayuujk tamukapxy tamumatya´aky. 3 Nits nitukén ya´ay tyëjk jaaytyë y´anëkx ajtëtë jats jam tyëkjatë tu´uk ya´ay tyëjk matitë nyikéjx xyuxnë nimaktaxk y´ijty nyapyutëk´atyëtë najts tpäkëtë. 4ku jeté winkon kyajatë ja wyinkukm kunimaynyaxy may´jyaay ijty jam tanetyëp muntu´un tëknikexpy ojts pyatë tëjk tniwopwatstë maj ijty ja tyanë kut´yëk´awatstë wanëj nits tkukëynyaxtëj mäwajt këjxy maj ity pye´okx xuxjä´äy. 5 kunaj ojts jantsy jawén yëk´ixëtë, Jesus tnëjm´aay xux jää'y: u´unk tëj mtäko´ony yëk maa'kx tukexy. 6 Jem ijty nitukën jaywyë tëjktë tsyënëtë, jyoot win may ook´të. 7 ¿tso yixé kuya´at ya´ay tyëjk jä´äy ixyanaj tyimkyapxy? ¡Kapxtakoypy yë´! ¿Pën tako´ony mya'akx tukypy ka Dios jëpts´a? 8 Jetyëj Jesus jyaw´ajtëj tso wyin maytyë y'am jyotm nits nyëmxë: ¿tikëx naj win may´o´oktëj m´am jotm? 9 ¿ti mas oy ku nëjmët xux jä´äy : tëj myëkmakxtukëjxë mtako´ny putë'ëk kojn jë´ëk, mäwajt, y´ojy? 10 Jats xnijawëtët ku yaj ya´ay tyëjk yu'unk ja tmëtëj kutujk ya naaxwiinkëxy ntsotmakxtukëxt tukëyë tako´ony. Nits tnëjm´ay xux jä´äy 11 "Ëts wämp jats ëts mits nëjmë putë'ëk, kojn jë´ëk mäwajt nëkxnë mtëkëntum." 12 Ni may jä´äy wyinkujky jätyëpyutë'jky myäwajt tkojnjëky pyitsë´ëmy tëk wimpy. Atëy ajat tyan'këxtë Dios teety tmëjpëktaktë, naj wyantë: "ni junë ëëts naj nka´ixy ntsoom ëëtstëxyam n´ixtë." 13 Ojts pyitsëm kojmë jats nyëkxkojmë mëjnëwa'am ni may jä´äy y´anëkx ajtë, jemts ojts yëk´ixpëk kojmë. 14 Ku y´ijty jam nyäxy ojts t´ixy Leví (Mateo) (Alfeo) my'ajnk tsyënë ma meeny yëkonmuky nits tnëjm´ay patuyo'ojy ëts jatyë tyenkyuk´ëëy niits pyanëkxë. 15 ku Jesus jam y´ijty kyäy Leví tyekëntum, muntunaxy meeny kyonmukpë tëjktë takoywyë jä´äytyë tmëtkäytyë më´ët pyayoywyëtëjktë ,mati pawitijtëtëp. 16 Ku jaywyëtejk mëtë (Fariseos) ojts Jesus t´ixtëj ku takoywyë jä´äy´ më´ët meeny kyon mukpë Jä´äy tmët käy, jatyë tnëjmja´y pyayoywyëtëjk: "¿tïkëx xi´it takoywyë jääy më´ët meeny kyon mukpë jä´äy tmët käy? 17 Ku Jesus tmäto´oy nits nyë´ëmxë: "mëk jä´äy ka'a tsoky tsoy´ewyë, mati pä'äm jää'y jë tsyokypy tu´uk. Ka'a ëts tëj niminy mati oy pyatun'tëp matiëts tëj niminy takoywyë jä´äy ëts tëj niminy." 18 Juan pyayoywyëtëjk më´ët fariseos y´ayujëtë ijty ojts myintë nits tnëjmë: ¿tikëx Juan pyayoywyëtëjk më´ët fariseos tyumpë tëjk y´ayujëtë? 19 Jesus atsojë: "¿paj´tëp naj nay je´am wyenëj tmëtsënëj tsoj y´amatskëtëj jats y´ayujëtët? Pën nay jëm tsawyanë ka´ats y´ayujëtët." 20 Ja´atpë xëëw ku waj tyëjk nikx yëkpëjk´janyë ja xëëw nikx y´ayujëtë. 21 Nipën jä´äy tkaxuymyukt näm wit më´ët pak wit ku tja´axuymyukt jawenë mëj ja wit tyakë´ëtsët. 22 Ni pën jä´äy tka´atamë´ nam vino (mujkëp në) maj pakpotu´jts, kunaj tjatu´unt, täpujëpts´a tujts najts ja vino tyamwakxkëxt, nay nyajmë nam vino jamts´ja t´atamët ma nämpotuj´ts." 23 Kyuwixtujk xëëw Jesus më´ët pyayoywyë tëjk nyäxtë ma üts të´ëm mati xyë'w espigas (trigo) nits ojts tkon muk äxäjtë nits tjëkxtë. 24 Fariseo wyäntë:" axtuk ¿tiku naj tuntë mati kapajt´ajtëp nits yëktu´unt sabadoxëëw?" 25 Nits t´ätsotë:ka´a miitstë x´ixtëjäywyat ti David tyuun më´ët myuk´ujktëjktë mati ijty myët' wititypy kuyuj pyajtëtëj? 26 ¿ojts tyëkë Dios teety tyikypy ku ijty teety niwintsën Abiatar tyuny, David ojts tsapkaaky tkay jawyinkujky mati y´ijty jakapäjt´ajtëp opyënë jaay tkayty nits taniwajt´ëëy pën jaty y´íjty myëët kujatsapkaaky teety ja y´ijty jayëkyaytyëp?" 27 Jesus wya´any: "sabado xëëw ojts yëknipëmë jä´äy kyëxm ka'a jaay ojts yékpemy sabadoxëëw këxm. 28 Najts Diosy´unk ja niwintsën ëëpy sabadoxëëw."