Mixe de Mixistlán Libro de Marcos Capítulo 15

From Wiki Name
Jump to navigation Jump to search

Marcos Capítulo 15[edit]

1 Jokyë tu'k aj´p ojts yoymukytë teety nyiwintsën majaay'tyëjk mëét jaywyëtëjk (escribas) mäti tukëyë yëkutuktëp. Nits tsumtë Jesus nits tyëk nëkxtë pilato kyutuktajk´am. 2 Pilato tyëktëëy "¿Mits Judios mniwintsën eepy?." Je y´atsooy "miits tëwaany." 3 Teety nyiwintsën ojts Jesus mëk´ampy tniwampety. 4 Pilato atukyajë ojts tyëktëy, "¿Ke ëts mits x´atsoy?" m'ixpy nixyën ya´at mniwampetyë. 5 Jets Jesus ke t'atsooy Pilato, jets atë'y ojts tye´ny. 6 Na'je kuxëëw tyunyë nits tmatstu´ty Pilato tu´uk puxtëkjaay pën jaay tsyoktëp pyitsëm´t nitukën puxtëkjaay. 7 Jep y´ijty kawintsëjk'ewyë puxtikypy?, tu´uk yëkjaay´okpë mati kawintsëjk'eepy, je xyëëw y´ijty Barrabás. 8 May jyaay ojts jya´ty ma Pilato jets ojts t'amato axajy nits na yiktun´t tso´om xëmë wyanë tuny. 9 Pilato t'atsooy nits tnëj'mjaay "¿Miits tsoktëp nits nmatstu´ut judios nyiwintsën. 10 Nyijaw´eepy je y´ijty Pilato ku ka´oyixënkëxm je teety nyiwintsën y'ijty tyëknëkxtë Jesus je wyinkukm. 11 Jets teety nyiwintsën tnëjm´aay may´jaajy nits mëk´ampy wya´antë nits Barrabás yëk'matstu't. 12 Pilato tyëktëëy jatukyajë ¿ntso' ntu´nt Judio wyintsën?. 13 Ojts kyapxkektë jätu'ukyajë krus'pet´p. 14 Pilato nyëmxë "¿mayëtë tyuntakoy?" nits je wyantë yëkruspet. 15 Pilato ojts tokta´jokujkta´aky may'yaajy, jakëxts tmatstujty Barrabás. Twop'oktë Jesus nits tyëknëkxtë jets kruskëxm tmëjwopet. 16 Nits soldado tyëknëkxtë ta'kyukypy nits twatsokëxtë nitukëyë soldado tëjk. 17 Nits Jesus tukpëmtë nam wit mati tsapts´ampy, nits taktë tu´uk yo´tspë kujenë nits tpëjmjetyë. 18 Nits tkëpat'axajtë jets wya´antë, ¡nakmyatakë Judios nyiwintsën!" 19 takuwojpjëktë kepy nits tnitsuj´etyë. Nits twinkuxtenatyë tso´om jyexyë t'wintsëkëtë. 20 Ku jetë taxiky ojts tyëknaxtë, nits tpëkojmyëtë namwit mati tsapts´ampy nits këmwyit tukpëmtë tpawatë jakëm nits tyëkruspet.21 Jets ojts takëwanëtë tu´uk tuyoywyë nits tyu´nxyët, tu´uk mati kam jetypy mimp, mati xyëëw Simon mati Cirene Tso´omp (Alejandro mëët Rufo tyeety); ojts ta'akuwanëtë nits tpakë´t Jesus kriuz. 22 Nits soldado tëjk tyëknëkxtë Jesus ma´it txëëwë Golgotá (mati naj t´ayuujk´eepy it majem pa'jk). 23 Nits tmooy paknë tsooymyëët mati yëktsokp pëjkën jets je´e ke´tujky. 24 Tyëkruspetë nits tyëkwakxjetyë wyit nits taku´yetyë jets tnijawëtët nixyën pyatyë tu´uk jety soldado. 25 Mu tuwëëk pyety ijty horë kutyëkruspetë. 26 Jets tjaytyë pu´uykyëjxy naj ntsoom y´ijty tijtë "JUDIOS NYIWINTSËN". 27 Nits tyëkruspetënimetsk metspë tu´uk akanypyajy nits atu´uk anajypyajy. 28 Nits kyuytyujnë ntsom ye'ny jaywyat. "OJTS YËKMATSYO´Y MËËT PEKY AAJY." 29 Tukëyë pëmpën naxtëp ontso'yë tnëjmëtëj, kyuwajk tjupyoyëtitëj nits tnëjmëtë, "¡Aja! Mits y´ijty mwamp nits xyëkutäkoywyany jë tsaptëjk nits kyutuwëëk xëëw xyëk'oyëmpit, 30 nak´myatäkë këm nits kruskëxm mwinakt! 31 Nayam, teety' nyiwintsën, taxiky' yëknaxyë, nits wya´antë, "yëkmatekypy, y´ijty, opyënë, nits ke´e këm nyakmyatäkyë. 32 Yë Cristo, Israel, wyintsën, winak jem cruz këxm nits ëts, nixt, nits ëts ntëyjawët." Mati, y´ijty tmëtkruspetytëj, naynyaj y´ijty tyaxikyë. 33 Jëts kyutütüjk horë, ojts kyotsë, tuknaxwiiny nits kyutaxtujk horë. 34 Jets kyutaxtujk horë, Jesus ojts kyapxke´eky tsatsy, myëknexy. "Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? mati, naj ayuujk eepy, ëtsën Dios, ëtsën Dios, tiku ëts mits xnike´eky?. 35 Opyënë pëmpëm jëm y´ijty, winkon jets tmatooy nits wyantë, "axtuk Elias wyatsoopy." 36 Opyënë mati y´ijty jem winkon pyutsojny, nits ma´ts jup'am tpëëmy pixy, xun'nëmëët nits ojts tuk´uuktë jets ya´ytyëjk wya´any went´ixyën pën mimp Elias nits yëkwinakët. 37 Nits Jesus naj kyapxkejky mëknexy nits y´ojky. 38 Nits tsaptëjk atëytyuk metskpet tyakëjts'ëëy anikëxm nits awatkëjy. 39 Ku tsaptëk´atsënewyë, tyenkyuk´ëëy, nits ojts t´axtuky winkon nits t´ixy kutë y´ijty Jesus y´oknë nits wya´any "tyëy´ajtëmyëtëyy´ity ya´at ya´aytyëjk jaay , Dios jëmyë tëy´ity y´unk." 40 Jem y´ijty tu´uk jety t'oxtyëjk jäkëm y´ijty t´axtuktë Maria Magdalena, Maria (nits Santiago tya´ak, mëët Jose mëët Salomé. 41 Kujemy ijty Galilea jey´ijty pyanëkxtëp nits tujnëtëj, maynyxy wijnk toxtyëjk t'mëtmiiny, Jerusalen. 42 Ku´yuxenyë je´e xëëw it nyi´oy'eenyë kenëm y´ijty t'paaty pokxënxëëw. 43 Jose de Arimatea, y´ajty je´yijty tump mati wintsëkë itp majëp yekutukpë, mati t'aixp Dios myë´ajt je katsëjk'eepy nits nyikxy ma jem Pilato nits Jesus nyikëjx t'amatooy. 44 Nits Pilato atëy ojts tyeny ku Jesus të, y´ijty y´oknëj nits t'watsooy centurion tyëktëëy pëntë Jesus y´ijty y´oknë centurion oficial na yëkuxëëw eepy mati nimëj tum´p y´ijty romanos. 45 Kut nijaw´ëëy ceturion kutë y´ijty jesus y'oknë nits nyikxy nits tkëmooy Jose. 46 Jose të y´ijty t´ujy wit, mati tsujnexy. Je tyëkwinajky cruz këxm nits tawimpijty wit mati tsujnexy nits ojts t'pemy okpë, jut'jetpy mati ojts tajy tsa'jut jetsa'a ta´awëntujky okpjut. 47 Maria Magdalena mëët Maria, José tyääk t'ixte ma ojts Jesus yëkexy.