Mixe de Mixistlán Libro de Marcos Capítulo 14

From Wiki Name
Jump to navigation Jump to search

Marcos Capítulo 14[edit]

1 Jametsk xëëw y´ijty tkapaaty ma amaay xyëëw yëkxëtu´nt ma tsapke´eky tkaytyë mati kalevaduramëët. Teety nyiwintsën mëët jaywyëtëjkté naj y´ijty tniwinmayëtë tmatstët Jesús nits tyëk´ooktët. 2 Nits y´ijty nyayenyëtë: "Ka'a xëëw´ojty ntunën jets kati jaay nyanyiwutëkyëtë jeyë." 3 Nayjye y´ijty Jesús Betania Simón tyëkëntum mati y´ijty kyuxyëw´eepy el leproso. Nyakyëxmutskexyë kaywyejtkëjxy tu'k toxtyëjk tyëkmiiny tpakony alabastro mati tsownexy, mëët nardo wa´tsnexy. Ojts tapujë tuts uunk nits Jesus yëktakuteemy kyuwäkëxm. 4 Jem pën y´ijty ampëkp jem y´ijty nyakyapx´anexyë: "¿Tikëxyë´ niko tyëkwintakoy?" 5 Ya´at pa´akxupë të y´exyë yëktooky tuwëëk mukepxy denario (meeny Romano nits y´exyë yëkmo´y ayowëjaaytyë. Nits t´o äxäjtë. 9 Nits Jesús nyëmxëtë: "Matstu´të yë´. ¿Tikëx xmuwantsuxtëj? yë´ toxytyëjk oynyexy ëtsyëtëxtujnë. 7 Miits itp xmëtët ayoopjaaytyë, junë miits xtsoktë xputëkëwya´antë Jets xputëkëtët jets miits kaëts xëmë xmët´it. 8 Yë´ toxytyëjk najtëtuny tso´om myata´akytë ëtstë xtanijaaxy ku ëts nyëknitajët. 6 Tëy ëts nwa´any pënmayëwyenë oymyatyaky yëkepxy tu´knaxwiiny, yëkmatya´kp tsyënikxy titë toxtyëjk tuny, nits yëkjaymyets´t." 10 Nits Judas Iscariote, tu´uk mati nimakmetsk pyayoywyëtëjk nyikxy ma teety nyiwintsëntëjk. Nits t´ixany tsoJesús tkëyak´t. 11 Ku tmatotë teety nyiwintsëntëjk nits jyotkujktaktë, nits nyawyajnëtë meeny tmotët. Nits t´ixta´y junë tkëmo´ot niwintsëntëjk Jesús. 12 Mutu´k xëëw maxyëtiny, ma tsapke´eky tkaytyë mati levadura kyamëët, ku borrego tawintsëkëtë: "Amaay xyëëw pyayoywyëtëjk wyantë, ¿maxtseky ëëts nikxy nyëkni´oyë a´ux nits xkya´ytyë ama´y xyëëw aux?" 13 Ojts tpakexy nimetsk pyayoywyëtëjk nits tnëjm´aay: "Nëkxtë kajp jotm, tu´uk ya´aytyëjk mati tsyi´iy pyatsemypy nëmëët xpaatët je´ts mpanëkxtëp. 14 Pën matëjk y´aty, nyaxt tikypy, nits xnëjmëtët tëjk niwintsën, "Nëm yëk´ixpëkpë ye´any: 'Ma ëëts n´atakt, ma ëëts nkayty amaay xyëëw mëët mpayoywyëtëjk?" 15 Je´ mtu´k ixëtëp këxmë tëjk matitë tyëk´oyë. Je´ts myëkni´oyëkyëxtëp jets jem n´ajtën awatë wyenë ya´ixy. 16 Pyayoywyëtëjk kajp jotm nyëkxtë; ojts tukëyë tpaatë tso´om yëk nëjmjetyë. Nits amaay xyëëw a´ux tyëk´oyetyë. 17 Ku y´ijty xëëw wyinaknë, nits tmët´ajty nimak metsk pyayoywyëtëjk. 18 Ku y´ijty kyaytyë kaywyejtkëjxy nits Jesús wya´any: "Tëy ëts nwa´any tu´uk pën ëts xyam nmëtkaypy je´e ëts nikxy xkëyeky. 19 Nitukëyë yëk´ayowtë nyay´jawajtëtë, nits nyaktyë´okëxyëtë: "¿Ëts jawi´n?" 20 Jesús y´atsooy nits wya´any: "Tu´uk je´ nimakmetsk, pëmpën tsyapke´eky tyekxypy ma ëts ntexy´ojty. 21 Ku Dios´unk naj je´ nyikxy, tso´om jaywyety y´ity. Tso´om yëknikepxy, ¡je´ yëk´ayow y´at mati ya´aytyëjk tkëyakwamp Dios´y´unk! tya´oyeepy ja y´exyë kunijunë y´exyë kyakejxjë´ky." 22 Ku y´ijty kyäytyë, Jesús tsapke´eky tkoony , nits tkunukxy,nits tatujk´ëëy. Nits pyayoywyëtëjk tmooy, nits wya´any. "ixya´t yë´ ëts nikëjx´eepy." 23 Tkonjë´ky taujk ëëny Dioskuju´ypy tmooy, nits pyayoywyëtëjk taniwaj´t ëëy, najts ojts t´uuktë. 24 Jesús wyaany: "Ëts ya´t nëjpy mati kipxy kyepxy, yënëjpy mati witaxp jets nitukëyë pyatët." 25 Tyëy´ajtëm ëts nwa´ny, nijunë ëtsyë nkaok´uknët uva në nitnëm kunikxy xëëw tpaaty ma'm Dios y´oyajtën. 26 Ku ojts tu'uk y´ëwtë y´ëkëxtë, nits ojts nyëkxtë Olivos kyop këxm. 27 Jesús ojts nyemxyë: "Nitukëyë mits ëts xmujakemkekëx´t kujep naj kyëxjayë, 'ku borrego ixpë nyëktsetsyëtt nits yoywyakxkëxtët borrego. ' 29 Ku ëts nikxy atukyajë mputë´ëky, nwintuwëkëp ëts miits jets njamën jem Galilea. 28 Pedro ojts tnëjmë, oy nitukëyë m´jamujakamkekëxyëtë, ke´ ëts naj natëëts´t. 30 Jesús nyëmxë, tëy´ajtëm ëts nwa´any ixyat ux, kenëm wyenë tsapnë´ääw yaya'ajyx metsk ojk, ku´ëts mits wyenë tëjxku´ëëny tuwëëkyajë. 31 Jets Pedro y´atso´ëmpijty: "Oyëm ëts mits jyexyë kipxy njamët´ooky ke´ ëts mits nku'ëënt." Nitukëyë na ojts wya´antë. 32 Y´atë ma'm tu'uk y´ijty txëwë Getsemaní nits Jesús tnëjm´aay pyayoywyétëjk, pookxtë yaj nikxy ëts tnukxta'aky. 33 Tpawa´y Pedro, Santiago, më´ët Juan, Jesús ojts yëk´ayow nyayawëy´axajyë wyinmay´axajymëk´ampy. 34 Jets nyëmxëtë: "Ëts nja´wën mëknëxy ayoop njawë, kunëm ojkën am n´jat tantë yaj jets mnyakuwijy´atët". 35 Jesús wenë nyasyojy´ëëy, kyuxtenaay naxkëjxy nits nyukxtajky ku y´exyë naj jyety, ya´t ëts jyexyë ninexypy. 36 Wya´any: "Abba, teety tukëyë niti mits tsip mka tanxyët yëknax ixya'at ujk´ëny ke'e ëts ntsojkën tyunët mits mtsojkën tunëp." 37 Ku ojts wyimpity jets ojts tpaaty tumatëp y´ijty pyayoywyëtëjk, jets Pedro tnëjm´aay: "Simón ¿ma'ap mits? ¿Ni tuk hora mkanyakyuwijy´etyëtëj? 38 Nukxta´ktë nyakyuwijy´atëtë jets kë tako´ny jetypy mtëkëtët yë a'jawën yatunwempyë yënikëjx amutsk." 39 Atukyajë nukxtakpë nyëkxkojmë, jets naynyaj nyukxta´aky tsojawyiintë ye´ny. 40 Atukyajë wyimpitkojmë jets tpatkojmë tumatëp, tikëx ku wyiin tsyatsy tsyu´okp je y´ijty jets ke´tnijawë tsoj t´atsoëmpitët. 41 Kyutuwëëk´yajë wyinpijty jets nyëmxë: "¿Jem miits ma'atëtsy jets mpokx´atëtstë? Tyim pyo'okxtë. Të hora y´a´ty. ¡Axtuktë! Ya'at Dios´unk tëyë yëkëyaknë takoywyë jaay kyëjotm." 42 Putëktë wen tjamyën. Axtu´ktë ixyanë wyinkeny mati ëts xkëyakwamp. 43 nayjem y´ijty jyakapx ookynyëm kujetyë nitukën jyatë mati munimakmetsk, judas mëët kawinëmpyë jaay tsujxkë´ë, jets kepykyapëtë teety niwintsëntë mëët jaywyëtëjk (escribas) mëët më´aytyëjktë. 44 Mati y´ijty këyäkwäjnëp tëje y´ijty tu´k ixpajt myoyë mati ëts ntsukxp yë matstëp jets ixity xmëtëtët. 45 Ku Judas jya´aty, jets jetyë Jesús ojts twinkuminë nits tnëjmjaay, "¡Rabí!," nits ojts tsukxy. 46 Jetyë ojts Jesús tnimintë jets tmatstë. 47 Jets nitukën mati y´ijty jem, t´juty tsujx tyëktsetsy´ëëy teety tyumpë jets tya'tsk twitsujk´ääy. 48 Jesús nyëmxëtë: "¿Na ëtstë xnimintë tso´om tu'uk meetspë tsujxkëjë jets kepy kyapë?" 49 Ku ëts ijty tsäptikypy miits y´ijtëp nyëk´ixpëktë, ni nit ëts miits ojts xkämatstë. Äkëx xyäm naj y´ety jets näj tyunët tso'om jaywyety y´ity. 50 Mati Jesús jem y´ijty myë'ët ojts nyikekëxyëtë. 51 Jesús y´ijty wäjtyëjk pyäyoyë jeyë y´ijty jäxkwit nätyänipityëtë, ojts tjämätstë. 52 Jemts ojts wyit'okyëktänë najts ojts niwa'ts kyektakoy. 53 Nits Jesús ojts teety nyiwintsën yëktä'änëkxë. Jamts ojts yo'ymyuktë nitukëyë mati nimëjtëjk tuntëp, mäjäaytyëjktë mëët jäywyëtëjktë. 54 Ixyäm Pedro jakem y´ijty tpayo'ojy ästë teety tyajkyujkm ojts nyikxy nits ojts tmëtsënë ixyitpëtëjk mati jëmpä´äm xamtëp. 56 Mati nimëj teety tump më'ët mati myëtumpy matya´ky y´ijty yixta'tyëp tsoj tniwampatët Jesús jats ojkën äm tyëk´jätët Nike´e ojts tpä'atë. 55 Nimäy ojts tjäyëkjatë kä'oymyatyäky ma Jesús, ke´ts ojts nyäwyätyë tsojämätyäktë. 58 Jem mati tu'uk jetyë tenkyuk'eepy, jats kä'oymyätyäky t'yëkjä´ty më'ët ja wyä´ntë. 57 Ëts ojts n'matoy ye´eny nyëkutäkoypy ëtsyë tsäptëjk mäti këm ya´aytyëjk jaay yëk'oytyëp, jets kyutuwë'ëk xë'ëw ëts nyëk´oyëkyojmët. 59 Ni nixyën myätyäky kyänäwyatyë. 60 Nits ojts teety tyenkyukë jem itkukm, nits ojts Jesús tyëktëy: "¿Jets mits nitij xkä'ätsojëmpity? ¿tsoyë´ixim yä'äytyëjk jä'äy jyawantë jets miits myëktänitijy? 61 Jets Jesús ämenyayë ojtstyeny nintsoj tkä'ätso'oy nits ojts jatukyäjë teety yëktëkojmyë: "¿Mits ja Cristo eepy, kunukxy´uunk?" 62 Nits ojts Jesús y'atsoy: "Ëts je´; m'ixtëp miits yä'äytyëjk'unk ku nikxy tsyënë äkäny pyä'äm makutujk nits nikxy tsapwinm myinkojmë yo'ots akukm." 63 Nits ojts teety wyit tkaatxy nits wya´any: "¿Xjäkäti'ijtjäyëm mati tnijaw´eepy? 64 Të miits xmätowtë tsokyä'oykyapx. ¿Tits mtunwempy?" Nitukëyë ojts tyëk'okwäntë tso´om pyäät´atyë y'ookt. 65 Jem nitukën ojts tnitsujëy'äxäjtë nits twintsumtë jats tkoxtë nits tnëjmëtë: "¡Mätyä'äk!" Jets nimëj´tëjk ojts t'mëtëtë nits ojts tkox'ooktë. 66 Pedro jepy´ijty äwätkepy takyukypy, jets ojts nitukën teety tyumpë jap pyätyë. 67 Ojts y'ixyë ku Pedro jëmpä'äm y'ijty tyenë xye´my nits ojts y´anëkx'etyë jets y'äxtukë, nits nyëmxë: "Jem mits y´ijty xmëtë Jesús el Nazareno." 68 Nits ojts tku'ëëny: ye´eny ninkanijäwë putij mits mkepxpy nits ojts tëkwinkepy nyikxy (jem tu'uk jety naj tjäytyë ku tsap në'äw ojts y´äyäjxy jam tsa´a mati kaj näj jyayë). 69 Ku ojts teety tyumpë y'ixyë nits ojts nyëm'äxäjyë mati y'ijty jem tenë y´änäxtëp ¡xyayä'aytyëjk näyjyejaay yë´! 70 Jets atukyäjë ojts: tku'ëëny jetyë ampy, mati jem tenatyëp y´ijty je ojts nyemxyëtë Pedro yë´mits nitukën ku mits nayjyem mtso'ony Galilea. 71 Nits ojts tka'oytyi'äxäjy nits mëk wya´any, ke´ëts yëjä'äy n'ixë mati miits mjäkäpxtëp. 72 Nits ojts mumetsk yäjë tsapnë´ääw y'äyäjxy. Nits ojts Pedro t´ääymyetsy tso´ijty të Jesús nyemxyë; näyjyem tsäpnë'ääw kyä'äyäjxy metsk yäjë të ëts mits wyenë xku'ëëny tuwëkyäjë nits ojts y´äw yojt tyë´jy nits ojts yä'áxy.