Mixe de Mixistlán Libro de Marcos Capítulo 1

From Wiki Name
Jump to navigation Jump to search

Marcos Capítulo 1[edit]

1 Naj Jesucristo Dios unk y´oy äw äyuujk tsyo´ntä´äky. 2 Tsoom jap jaywyety ity Isaias mati naj y´akapx ku wyaany: "IXTË, KU ËTS XYA'AM MPAKËXY ËTS NKUKEXY´EWYË MITS WINKUKM, MÄTI MYËKNI´ OYAJTSYËP MNË´MTU'U. 3 ÄÄW AYUUJK MATI JEM WATSOOP NAXWIMPATËTS ATUM: YËKNI´OYAJTË WINTSËN NYË TYU'U, YËKTË´JË NYË'TYU'U TSO TËY NYËKXT". 4 Ku Juan jyaty, nits ojts jä´äy tyëk nëpety naxwinwa´ats atum tnikapxy tnimatyä'äky, kutukwinmäny nyëpatët najts poky nyimekxy tyäntët. 5 Nitukëyë kajp Judea, naynyajmë nitukëyë Jerusalen tja´ay ojts y´anëkx atyëtëj. Nits y´ijty tyëknëpety yoywyënëj jotm mati xyëëw Jordán, ku jawyi´in tyako´ony tkapxwatskëxtë. 6 Juan ijty wyit eepy camello pëjk, jats tyinkujky ijty tnatyatintsumyë po´tintsum,mu´uj ijty tsyutspy jats naynyajmë jëmty pya´ak ijty´jyëkxpy. 7 Nits kya´amay jats ya´any: "ja ëtsa ix´ojk xpaminy, mati jawenë nimëj, ninkatajat ëts jets tsoixë nëkxt jats nyiay´akuxët nits kyë´ëk n´akejët. 8 Në ëts miits ntuktanëpetypy, jets ja Espiritu Santo nikxy mtuktanëpetyëtë". 9 Jats jaxëëw ojts jya´ty ku Jesus jam y´ajty Nazaret Galilea, nits ojts Juan yëknëpetyë yoywyënë jotm Jordán. 10 Ku jesus nëj jotm pyitsëëmy, nits ojts t´ixy ku tsapwinm y´awajtsy nits ojts nyikitakyë Espiritu naj tso´om tu´uk pak. 11 yam äw ayu´ujk yekmatoy tsapwinm ya´any: ya´at ëts n'unk eepy mati ëts ntsekypy, mati ëts ntajotkujk takypy. 12 Nits jatyë Espiritu yëknëkxë näxwimpatëts´atum. 13 Jemts tsyënaay tukwixtekxy xyë´ëw, maj satanás ojts wyinma´any ixyëj, jam ijty më´ët tsuts´p tanë´ëk, jets angeles ojts tukëyë myoykyexyë mati kati ijtyxyëp.14 Jatyë ampy ku Juan ojts yëkmatsnë, nits Jesus ojts nyikx Galilea, jemts ojts Dios y´oy aw´ayu´ujk tnikapxë tnimatyajkë 15 jats ye´any: të tiempë tpääty. yanëj ja winkon Dios myëj ajtën. Winmayëmpitë, tëy jawëtë Dios y'oy´äw ayuujk. 16 ku nyajxy Galilea myaxynyëwa´am, jets ojts t'ixpä´äty Simón më'ët Andres, Simón utsy, jam ijty tu´uk xu´umy tnëyupatë´tëj ma´axy nyëjotm tikex ku jatëj akx´utëp ja ijty.17 Nits Jesus nyëmxë: " pamintëk ëts jets nta'awant tso nimäy jää'y xyëkja´tët". 18 jatyë xyu´umy tmatstutkëxtë nits ojts tpanëkxtë. 19 Ku Jesus jam jakam yoyëtity, jats ojts t'ixpä'äty ja Jacobo (Santiago), Zebedeo myajnk më'ët utsy Juan, jap ijty barco jetypy xü'ümy tyëk'a´oyëtë. 20 Nits jatyë yëkmukapxtë; Nits jetë barco jotm tye'ety Zebedeo ojts tyëkytantë më'ët tyumpëtëjk nits ojts tpanëkxtë. 21 ku kyajptëjk´etyë jem Capernaúm, jetyë ampy pokxën xë´ëw ojty, nits Jesus yoymyuktajkëntikypy tyëjk ëëy, nits ojts jap yëk ixpeky. 22 Atëy a jät ojts ja y´ixpëjkën tatantëj, ku naj ja ijty yëk ixpeky tso´om nitukën mati jam kutujk kyëjëm eepy, kenaj tso´om jaywyëtëjktë. 23 majem yoymyuktajk, jam ijty tu´uk ya'ay tyëjk jä'äy mati kya'owyë y´awën tä'ijtëp. jats ja mëktsa ijty jam kapx ke'eky, 24 ye´any"¿ti ëts mits ntamujakye´py Jesus de Nazaret? ¿jetë xniminy, jats ëëts xyëk kutakoyty? ni jaw'eepy ëts mpën mits. ¡Mits ja Dios mati wä'äts naxy!. 25 Nits Jesus mëk twinkukapx´xë ja kyaoywyë nits tnëjmë: "¡katiniko jam mkapxy pitsëm jam yë nyikëxm!". 26 Nits jakam yëkukajts ajtë kyaowyë jyawën najts nyiwajtsë yam junaxy kyapxkaknaxy. 27 Atëy ojts jä´äy tatankëxtë, nits jetë tu´uk janitu´uk ojts nyaktyë'okexyëtë. "¿ti yë´ixiani´it? ¿nam ixpëjkën yëtë kyejx´ëky mati mëk kutujk myë'ët? ¡kuyë tpäwä´äny kya'oywyë jyawën jatsyë myumätoyëtë!". 28 jatyë ojts ayuujk wyakxta´aky, najts ja yëknijaw´ëëy jam Galilea y´itjotm. 29 jatyë ampy ku y´ijty të tsyoontë majam ijty yo'ymyuktajktë, Nits jatë nyëkxtë Simón mëët Andres tyëkënkytum naynyajmë Jacobo mëët Juan . 30 Jam ijty Simón myë't tä'äk myä'äjy jëmpä'äm y´ijty të pyatyë. Nits jatyë ojts Jesus tanijawëtë ku ijty të ja pyä´äm pety. 31 Nits ja t'änëkx'ëëy, kyë´ë tmooy nits twijts jë'ëky; Nits ojts jëmpä´äm nyiwatsyë; nits ojts jatyë tyun´axajy. 32 Ja´tsu ku xë´ëw y´ijty kyitakta koynyë, nits ojts yekta´anëkxë nitukëyë pa´am ja´ay më´ët mati kyaoywyë ta´itëtëp.33 Nitukajpën ojts jä'äy yo´ymyuktë tëk atsumk´ajy. 34 Nimäynyexy ojts pä´äm jä'äy tyëk tso´oky kawinaak jë´p y´íjty pääm tnikëxmëtë , Jets nay nyäjmë nimay tanikapxwajtsy mäti kya'owyë tä'ijtëtëp. jats ja nitkayëkapxy ja 'ijty kya'oywyë oyëm ja ijty ja ix´atyëtë. 35 Nits ojts ja nyamyony pyutë'kojmë kanëm ijty yëkxon it jyajtä´äky; jats ojts nyikxy äpäk it jotm, jamts ojts nyukxtä'äky. 36 Simón, më'ët myuku´uktëjk ojts t'ixtätë Jesus. 37 ku ojts tpa´atë nits tnëjmjetyë:" nitukëyë ja'ay mi'ixtä´äyëtë." 38 Nits jewya´any, wen äyäm t´jamyën, jatukajp mati yawinkon jats nikxy naynyajmë jem nkapxy nmatya´aky yë´ë ëts yajniminytë jets ëts yë ntun´t. 39 jets wyitijty tukajp jo´ty jam Galilea, ojts kyä´ämäy jam mayoymyuktäjkën tmëtë, jets tanikapxwajtsy jetë mäti kya'owyë ta'ijtëp. 40 Nits ojts jääy y´änëkx´etyë, mäti pu´uts pä'äm myë'ët jets myunukxtakyë yam wyinkuxtenkyuk´ätyë, jets nyëmxë; pën mits naj mtunwampy, yëkwätsk ëts mits. 41 Nits t´ayow´ixy, nits Jesus ojts xyäjtëjy jats tkënixäjy yam tnëjmë; ntunampy ëts. "wä´äts, mits xyam mteny". 42 Jetyënyexy ojts pu´uts pä´äm nyiwatsyë najts ojts wä´äts tye´ny. 43 Nits Jesus mëknyë'ëmxë, jats jatyë nyëkxnët. 44 nipënëm xkäwäjnët:" nipën ntsojxkanëjmët, mati mtu'ump, nëkx teety x´ixy jets nikxy wintsëjkën xmo'oy tso Moisés ojts tniwawa´any, najts tnijawët tso mitstë wä'äts mte´ny." 45 Ku jem tsyo´ony, jetyë ojts ja´ay twankëjxë nitukëyë tukti´in ojts ayuujk jatyë tyëkwäkxtä´aky jets Jesus ka ojts jotkujk y´okwititnë Kajp jotm; najts ojts naxwinwä'äts atum tyeny, jamts opyënë jaay y,anëkxetyë.